Domů


Kontroly a revize elektrických spotřebičů z pohledu nové legislativy. Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Sobota, 05. listopad 2022

shutterstock 736672528 1 optimizedzmenšitZačátkem platnosti zákona 250/2021 sb.

nastala změna také při  kontrolách a revizích
elektrických spotřebičů.
§ 2

Co říká zákon 250/2021 sb.?

Odstavec a) :vyhrazeným technickým
zařízením tlakové, zdvihací, elektrické nebo
plynové zařízení, které při provozu svým
charakterem nebo akumulovanou energií,
v důsledku nesprávného použití, výskytem
provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného
provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob,

 Jaké jsou tedy vyhrazená elektrická zařízení ve smyslu nařízení vlády 190/2022sb.?

 1. a) elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie
  a elektrické instalacestaveb a technologií,
 2. b)zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Co tedy nepatří podle nařízení vlády 190/2022 sb. mezi vyhrazené technické zařízení?

 1. a)ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí
  400 V včetně, pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti,
 2. b) prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody,
 3. c)zdravotnické elektrické přístroje,
 4. d) elektrické zařízení strojů, které je považováno za výrobek podle jiného právního
 5. předpisu Zákon 378/2002)
 6. e) elektrická zařízení a instalaces charaktery proudu nebo napětí, které nepředstavují
 7. zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, pokud nejsou
 8. určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, parnebo prachů.

 

 
Jaká byla letošní konference BEZPEČNOST 2022? Tisk Email
Zveřejněno: Úterý, 25. říjen 2022

PhotoScanNemohu začít jinak, než poděkováním panu ministru práce
a sociálních věcí panu ing. Mariánu Jurečkovi,

který  převzal nad konferencí BEZPEČNOST 2022 záštitu. 

Je to ocenění pro nás všechny, kteří jsme se na přípravě
a organizace konference podíleli. Všechno se uskutečnilo
podle programu, jen trochu improvizace bylo nutno udělat,
kvůli omluvě pana ing.Bečky ze společnosti SICK, který se
nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit. Těžká role čekala
na pana Kubíčka, našeho výborného lektora,ŽSE, z.s.
a současně revizního technika E2 A, E2B. Na něj připadla
nelehká úloha , vysvětlitúčastníkům  úskalí Nařízení vlády
č.190/2022 a 194/2022. Oslovili jsme ředitele elektrotechnických
středních škola a odborných elektrotechnických učilišť,aby vyslali na konferenci co největší
počet učitelů odborného výcviku, zástupců ředitelů, a mezi účastníky byli i  ředitelé škol.
Všechny zajímala nová metodika,k udělování Osvědčení dle §4, Nařízení vlády č.194/2022,
protože to je pro ně úplně nová věc, se kterou mohli seznámit de facto až po nástupu do škol
a učilišť začátkem měsíce září . 
Proto jsme ve spolupráci s panem Kubíčkem připravili celou metodiku,k Źákonu250/2021,
i oběma Nařízením vlády, včetně komentáře, a příloh. 
Tato publikace bude vydána v ŽSE,
z.s. knižně, a její rozsah je připravovánkolem 200 str.A5., její předpokládaná cena do 500 Kč.
Vyjde  koncem listopadu, a určitě to bude vhodný dárek, nejen pro učitele 
elektrotechnických škol a učilišť
ale pro všechny elektrotechniky, kteří chtějí být seznámeni podrobně s touto
legislativou, a komentáři
pana Kubíčka. Jeho přednáška, na konferenci
patřila k těm nejsledovanějším. 

Protože na konferenci bylo minimálně 20 učitelů středních elektrotechnických
škol a středních elektrotechnických odborných učilišť,domluvili jsme se s nimi
a zástupci ŽSE, z.s.  operativně 
na vytvoření pracovní skupiny, ve které byly
předneseny důležité otázky, které je třeba zahrnout do připravované
novely Nařízení vlády č.194/2022. Ale o tom bude pojednávat samostatný článek. 

 
Kontroly elektrických spotřebičů a nářadí od 1.7.2022 ve školství Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Sobota, 22. říjen 2022
shutterstock 1659716629autor: Rostislav Kubíček, RT E2A, E2B ,
lektor Živnostenského společenstva 
elektrotechniků, z.s.
Vyhrazenými elektrickými zařízeními nově
nejsou
a) ruční elektromechanické nářadí,
elektronické přístroje a elektrické spotřebiče
do napětí 400 V včetně, pokud nejsou určené
pro pevné připojení k elektrické síti
b) prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody
c) zdravotnické elektrické přístroje,
d) elektrické zařízení strojního zařízení,
které je považováno za výrobek
podle jiného právního předpisu,
e) elektrická zařízení a instalace s charaktery proudu nebo napětí,
které nepředstavují zvýšenou míru ohrožení života,

zdraví a bezpečnosti fyzických osob, pokud nejsou určeny k použití

v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů.

Ty sice dále nespadají do skupiny vyhrazených elektrických zařízení, ale to neznamená,
že by měly být vyňaty z veškerých dalších činností, že tato zařízení už nikdy
nebudeme kontrolovat, sledovat a nebudeme dávat pozor na jejich bezpečnost.
To, co pro všechna zařízení zůstává v platnosti je nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,
a požadavek § 4 odstavec 2 kontroly minimálně jednou ročně
Co se týče drobných zařízení, tak existují dvě normy, které vyšly v roce 2021,
které definují, co bychom měli se spotřebiči a drobným zařízeními dělat.
A ty obsahují jednak část kontrol a pak část revizí.
 
Problematika kolem revizí bytových elektroinstalací,úskalí kolem revizí domovních instalací s ohledem na FVE. Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Sobota, 22. říjen 2022
shutterstock 1426041959Při revizích elektrických instalací je nutné brát
v úvahu i normy a zákony které se
k elektroinstalaci vztahují vzhledem
k prostředí ve kterém je elektroinstalace
instalována. Co se týče osvětlení,
zejména z pohledu požárně bezpečnostního
zařízení ,je nutné vědět,že existuje základní
právní dokument,kde jsou definovány
zákonné požadavky pro  rozvody elektřiny
a osvětlení, je vyhláška o technických
požadavcích na stavby  268/2009 Sb. 
Jelikož ale začátek revize začíná zpravidla
u uzlu přívodu,tedy elektroměrovéího rozváděče ,je dobré si prostudovat platné
připojovací podmínky jednotlivých konkrétních dodavatelů elektrické energie ČEZ,EON-EGD,PRE..,
když se provádí hlavně výchozí revize.
Pokud by se jednalo o revizi přívodu pro FVE ,ostrovní systém,tak je nutné podle aktuálních
připojovacích podmínek při revizi postupovat.Hlavně zkontrolovat jestli je vhodný jistič před HDO
,EON-egd má hodnotu 2A/1B,Icn 10kA podle připojovacích podmínek,a ČEZ má
hodnotu jističe před HDO  6A/1B,Icn 10kA. V právních dokumentech jsou většinou požadavky
definovány obecně a odkazují se na normové hodnoty.
 
Časopis PRO REVIZE pokřtěn !! Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 2
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Pondělí, 17. říjen 2022

prorevize titulkaTak jsme se dočkali. Na Slavnostním večeru
na konferenci BEZPEČNOST; jsme mohli
pokřtít první číslo časopisu;
PRO REVIZE 1-2/2022.

Kmotři časopisu byli náměstek MPO,
ing.Petr Třešňák, mgr.Petr Holubec, poradce
generálního ředitele PRE ,a.s. a kdo jiný,
také šéfredaktor časopisu PRO REVIZE
a předseda Živnostenského společenstva elektrotechniků ,
z.s., Ing.Pavel Hála,které je vydavatelem časopisu.
Tak to vypadalo na slavnostním křtu časopisu


A tak na úvod dejme slovo šéfredaktorovi:
Živnostenské společenstvo elektrotechniků, z.s. vydává při příležitosti
Konference BEZPEČNOST 2022,nový časopis PRO REVIZE
Časopis je určen především pro revizní techniky elektrických zařízení,
elektroinstalatéry, elektromontéry. Velká část je věnována praktickým
radám, při sestavení reviznííprávy a jejich náležitostí.
O své zkušenosti se s vámi podělí zkušení revizní technici,
a to nejen z řad Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s.,
ale předpokládám, že se časopis PRO REVIZE stane,
výměnou názorů a zkušeností i ostatních revizních techniků z celé České republiky.

 
Revizní technici, proč byste konferenci BEZPEČNOST 2022 neměli chybět? Tisk Email
Zveřejněno: Čtvrtek, 15. září 2022


 
Jakou odbornou kvalifikaci mohu udělovat svým studentům, střední elektrotechnické školy a střední elektrotechnická učiliště Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 2
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Čtvrtek, 15. září 2022

shutterstock 423344005Jakou odbornou kvalifikaci podle nového
Nařízení vlády č.194/2022 mohou středni
elektrotechnické školy a střední 
elektrotechnická odborná učiliště dávat?

Je to veliké dilema, na všech elektrotechnických
školách a učilištích. Vláda ČR  schválila
Nařízení vlády o odborné způsobilosti
v elektrotechnice. které nabylo účinnosti
1:7.2022. 

Tedy v době, kdy většina škol, měla již
prázdniny, a tuto výraznou změnu nezaregistrovali.
Teprve po zahájení nové školního roku, začali neoficiální diskuse,co dál? Někteří učitelé
nezaregistrovali ,že vůbes došlo ke zrušení vyhlášky 50/78 Sb Ti ostattní nevědí,
jaký § mohou svým žákům udělovat. 
V Živnostenském společenstvu elektrotechniků , se této problematice věnujeme několik let, spojených
nejprve s vydáním důležitého zákona č. 250/2021. V tomto  zákoně,zákonodárce přenesl povinnost 
vydat k Zákonu č.250//2021 prováděcí Nařízení,  Ústřednímu orgánu státní správy tedy MPSV. 

 


distrelec

Přehled nových článků

amper 2023 Noark Electric Witty Petr Soukup PRE Kiwa Hotel Avanti Abb

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky