Domů

Komplexní systémové řešení dálkového odečtu energií

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 10
NejhoršíNejlepší 
Čtvrtek, 10. leden 2013

00Budoucnost (pokročilé měřící systémy) - Dnešní moderní člověk žije ve světě, který se neustále mění. Vzdálenosti se zkracují, hranice mizí, svět se stává opravdu globálním. Je velmijednoduché a dosažitelné mluvit s někým na druhé straně zeměkoule,vidět se s ním, a když se lidé chtějí setkat, jejich cesta není delšínežli den a noc. Komunikační systémy nás spojují, ať jsme kdekoliv.

 

Svět je globálně propojený a v tomto světě získává komunikacestále větší význam. Dopravují se myšlenky, informace, peníze, zbožíi samotní lidé. Veškeré procesy se dramaticky mění, a to díky technickýmprostředkům a principům, na kterých společnost stále více stavísvou existenci. Proto musí být veškeré technické globální prostředkyvysoce přesné, spolehlivé, kvalitní a přitom komfortní a jednoduché.

S pokračující industrializací jsou dnes k dispozici technologie, kterébyly ještě před nedávnem nemyslitelné. Dálkové odečty z elektroměrůbyly výsadou pouze páteřních sítí velmi vysokého napětí. V dnešnídobě již dokážeme nabídnout dostatečně kvalitní, robustní a přitomlevné řešení, které umožní rozšíření dálkově komunikujících elektroměrůi do oblasti rezidenčního měření.

01

 

 

Stojíme na prahu historické etapy, kdy veškeré měření a zpětnéovládání bude vysoce personifikováno a umožní profitovat dodavatelii odběratelům. Pro dodavatele znamená nasazení takového systémuvětší kontrolu nad dodávkami, omezení netechnických ztrát,omezení investic na nové zdroje a v celkovém shrnutí úspory. Odběratelisystém přinese plnou kontrolu nad výdaji, možnost nastavenínejvhodnějších tarifních podmínek „kliknutím myši“ v reálném časea další spojené služby (zabezpečení objektů atd.), které může dodavatelposkytnout. Pro společnosti toto pak znamená zlepšení životníhoprostředí a omezení plýtvání světovými zdroji.

02

Jádrem těchto systémů jsou sofistikované elektrometry s komunikačnímrozhraním, které komunikují různými cestami s centrálou poskytovateleelektrické energie. Tyto elektroměry jsou řízeny mikroprocesorema nejenže měří spotřebu, ale získávají kompletní obrazparametrů v daném odběrném místě. Komunikační cesty na poslednímíli mohou být různorodé – od kroucené dvoulinky přes komunikacena silovém napětí (PLC), rádio, Ethernet (TCP/IP) až po GSM/GPRS.

Na prvcích takového systému naše firma intenzivně pracujea z mozaiky jednotlivých funkcionalit staví obraz kompletního energetickéhosystému budoucnosti. Systému spolehlivého, přesnéhoa dostupného zvýšení výnosu pro energetickou společnost, včetněrychlé návratnosti vložených investičních prostředků.

 

Systémy (AMR, AMM, AMI)

Konkurenční výhodou ZPA Smart Energy není pouze vývoj a výrobakomponentů, nýbrž i návrh a realizace celých systémů dálkovýchodečtů a řízení (AMR, AMM, AMI). S těmito systémy je také velmi úzcespojena budoucnost na trhu s energiemi.

Proces liberalizace trhu s elektrickou energií je v každé zemi v jinéfázi, nicméně obecný světový trend směřuje k fungování reálnéhotržního prostředí. Tento trend liberalizace začíná fungovat i v oborech,které byly již dříve v některých zemích plně v rukou státu.

Základním trendem je zkracování termínů odečtů (četnost), jejichautomatizace a změna skladby odečtů. To vše lze na základě sofistikovanéhosystému založeného na inteligentním měřidle v dnešní doběprovést. Elektroměry poskytují čím dál více údajů o historii odběrua stavu měřidla. Předávaná data se změnila z jedné hodnoty na několikdesítek hodnot, historické profily zátěže, záznamníky událostí, přímépovely atd. S jejich pomocí lze účinně omezovat možnosti nelegálníhoodběru elektrické energie a zejména účinně regulovatcelkovou spotřebu elektrické energie.

Jádrem celého systému je inteligentní digitální měřící zařízenís možností oboustranné komunikace. Tato měřidla poskytují na tzv.poslední míli (twisted pair, PLC, RF) svá data koncentrátorům dat,které data zpracovávají a pomocí vysokorychlostního spojení TCP/IP(nebo GSM/GPRS) je předávají na centrálu. Datové centrály data zpracovávají,archivují a dále poskytují pro fakturaci, predikci, výpočty bilancía dalších parametrů pro dodávky energií. Celý systém pracujev reálném čase a je také možné měřidla zpětně povelovat, omezit odběra případně odběrné místo odepnout.

Tím, že jsou data k dispozici ve velmi krátké době, je možné minimalizovatdobu potřebnou ke změně dodavatele, která je díky IT podpořevelmi jednoduchá a intuitivní. Celý systém pak umožňuje zákazníkovidetailně sledovat parametry jeho odběru a šetřit peníze. Onymalé úspory se v globálním pohledu kumulují na nezanedbatelnéúspory ve spotřebě elektrické energie se všemi pozitivními důsledky,které to s sebou přináší.

V těchto oblastech disponuje ZPA Smart Energy odborníky, kteřímají bohaté zkušenosti s instalací těchto systémů. Jsou připravenispolupracovat na výběru vhodného technického řešení, zpracovatprojekty aplikací, provést návrh a realizaci jednotlivých projektů tzv.„na klíč".

ZPA Smart Energy nabízí ve svém výrobním programu i další vysocesofistikované přístroje s moderními možnostmi komunikace. Jednímz představitelů je programovatelný automat, který využívá komunikaciGSM/GPRS a je vhodný pro dálkové řízení veřejného osvětlení,různých „svátečních“ osvětlení, pro dálkové řízení a monitoring kotelen,výměníkových stanic, nebo rodinných domů. Pomocí tohoto automatulze monitorovat celou síť, aktuálně reagovat na možné změnya poruchy a tím zvýšit efektivitu celé sítě. Jako měřící jádro pro zjištěníodběru elektrické energie je opět v tomto systému použit digitálníelektroměr s komunikací z produkce ZPA Smart Energy.

 

Univerzální řešení AMM a AMR software:

 • Software pro všechny média
  elektroměry, vodoměry, měřidla tepla, plynoměry,…
 • ZPA, EMU, Sensus, Relay, Siemens, L&G, L&S, Kamstrup, Viterra, …Software pro různé typy měřidel
 • Komunikační kanály
  RS-232, RS-485, PLC, USB, Modemy, Ethernet, bezdrátové sítě…
 • Komunikační protokoly
  MBus, Profibus, Modbus, Flag, Coronis, Echelon, …

Stavebnicová architektura systému s využitím ovladačů umožňujesnadnou implementaci nových komunikačních prvků a protokolů.

 

Skupiny

Uživatelem definované skupiny měřidel. Měřidla seskupené podlezvyklostí, například podle polohy, distribuovaného média, typu měřidela podobně. Skupiny lze použít zejména při definici úloh a exportníchsad.

03

 

 

Plánovač úloh a evidence událostí

Plánovač úloh

Provádění odečtů probíhá zcela automaticky dle zadání uživatele,který definuje úlohy. Uživatel má kdykoliv k dispozici hlášení o stavukomunikačních prvků, měřidel a o úspěšnosti odečtů.

 • Časování - Úlohy lze načasovat s libovolnou periodou.
 • Výběr měřidel/kanálů - Měřidla a/nebo kanály lze libovolně řadit do odečtových úloh sezřetelem na rychlost komunikace a zvolené časování.
 • Volba počítadel - Všechny, nebo pouze aktuální a důležité hodnoty– optimalizace množství přenášených dat a rychlosti odečtů.
 • Sledování průběhu úlohy - Úlohy probíhají s detailním výpisem prováděných akcí, včetně komunikačníhozáznamu.

Evidence událostí

ReadEn eviduje širokou škálu událostí pro jednoduché odstraňovánípřípadných poruch v komunikaci a pro efektivní sledování procesusběru dat.• Události měřidelchyby, varování a informační údaje o komunikaci s měřidlem.• Události kanálůV případě výpadků celých komunikačních linek zobrazují konkrétníinformací o daném kanálu. Odečet všech měřidel zařazených dokanálu je pozastaven a odečtové úlohy přeskakují na další kanály.• Události úloh a Systémové událostiZáznam průběh jednotlivých úloh a činnosti programu.

04

 

 

Odečty a Export

 • Řazení, filtrování, seskupovánídle libovolné skupiny sloupců
05

Export

 • Exportní sadyExportní sada definuje sadu parametrů pro tabelární zobrazeníodečtených údajů, kterou lze opakovaně používat jak pro exportdat, tak pro nahlížení na data.• Výběr počítadel
 • Výběr časového období
 • Výběr formátu ( TXT, Excel, HTML, XML)
 • Výběr řádkování
 • Výběr měřidel

Export – výběr řádkování
Počítadla můžou být exportována do jednoho řádku za sebou, nebokaždé počítadlo do samostatného řádku.

 

Popis komplexního řešení

Sběr dat z měřidel

Jsou použity jednofázové a třífázové statické činné elektroměry s komunikací,které jsou plně programovatelné pro použití v systémechAMR. Kde se jedná o monitorování a kontrolu spotřeby elektrickéenergie a to pro přímé i polopřímé měření z portfolia výrobků společnostiZPA Smart Energy a.s. Trutnov s možností rozšíření o další prvky.

Tyto elektroměry jsou osazeny komunikačními moduly RSM. Jednáse o výměnné moduly, které jsou určeny pro přenos dat po sériovémrozhraní RS485 s napojením na komunikační uzel gMUC.

Vodoměry a plynoměry jsou pomocí komunikačních modulů WM-BUS (rádiová komunikace) připojeny do gMUC.

Komunikační uzel gMUC, zpracovává profil daného odběrnéhomísta a předávat získaná data pomocí GPRS komunikace, do datovécentrály (zákaznické PC), na které je nainstalovaný aplikační softwareReadEn.

Přenos dat je zprostředkován pomocí určeného operátora neboethernetové sítě.

 

Softwarové řešení

Dálkové odečty a ukládání dat z měřidel zajišťuje software ReadEn,který je nainstalován na jedné počítačové stanici (datová centrála).

Software umožňuje:

 • zadávání dálkových odečtů, manuálních i automatických
 • databázi odečtů s unikátní strukturou pro dlouhodobou archivacidat
 • efektivní analýzu uložených odečtů,
 • konfigurovatelné exporty dat pro nadřazené systémy.Specificky vyvíjené řešení dle zadání a potřeb uživatele.
 • Zároveň je sestaven ze standardních AMR softwarových řešení, kterápoužíváme v podobných projektech pro dálkový odečet fakturačníchměřidel.
 • Využívá stavebnicový systém, který umožňuje průběžně doplňovatpodporu dalších typů měřidel, komunikačních protokolů a komunikačníchzařízení.

06

Z uživatelského pohledu dodáváme ucelené řešení, které se jevíjako jediná softwarová aplikace ReadEn.

Aplikace poskytuje uživateli všechny požadované funkce (dleúrovně oprávnění), např.:

 • evidování měřidel a měřicích míst pro účely dálkového odečtus možnou vazbou na další systémy,
 • odečítání měřidel na požádání nebo dle časového plánu,• rozbor naměřených dat a export odečtů ve formátu txt, xls, XML,HTML.

Petr Bezdíček
ZPA Smart Energy a.s.

 
insio


insio


insio

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky