Domů


VUT v Brně ožije studentskou soutěží BSEC Tisk Email
Zveřejněno: Pondělí, 14. únor 2022

bsec uvodni fotoStudenti VUT v Brně se mohou opět těšit na inženýrskou soutěž navazující na loňský EBEC. BSEC (Brno Student Engineering Competition) je soutěž pro 3-4 členné týmy odehrávající se hned na dvou fakultách VUT. Již tradičně bude účastníky čekat velká výzva, týmová spolupráce a hlavně využití znalostí ze školy v praxi. Soutěž se uskuteční v prostorách Vysokého učení technického v Brně ve dnech 20. – 25. února. Přihlásit svůj tým je možné do 18. února na https://best.vutbr.cz/bsec/.

Celá soutěž má dvě části v podobě fakultního kola a předkola. Internetovým předkolem se začne v neděli 20. února, kdy všechny přihlášené týmy mají 24 hodin na řešení jednoho zadání a zaslání výstupu. Porota poté vyhodnotí všechna řešení a vybere postupující, kteří se zúčastní příslušného Fakultního kola, na které se přihlásili. Na Fakultě strojního inženýrství bude soutěž probíhat 23. února, o dva dny později se pak na soutěžící bude těšit Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií.

 
On-line kurz: Opakování znalostí pro vykonání zkoušky revizních techniků na TIČR, včetně testových otázek Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 06. únor 2022

shutterstock 1289067910 Upravená velikost 3Živnostenské společenstvo elektrotechniků, z.s. připravilo ve spolupráci se svými lektory, i dalšími předními odborníky, především z řad zkušených revizních techniků

Připravili, pro revizní techniky, z nichž mnozí nemohou kvůli koronavirovým opatřením zajistit své další odborné vzdělávání, 2 on –line cykly odborného vzdělávání, které lze v případě zájmu revizních techniků stávajících, i těch, kteří si chtějí rozšířit svá stávající oprávnění i nových uchazečů využít k přípravě na zkoušky získání odborné způsobilosti revizního technika.

E1A Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu

E1B Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu

E2A Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu

E2B Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu

 

1.cyklus       (28.3.-1.4.2022)  zkoušky na TIČR Brno,  při větším počtu jako 6 účastníků zkoušky   6.4. ( středa), při menším počtu 4.4. ( pondělí)

2. cyklus     (25.4.- 29.4.2022)  zkoušky na TIČR Brno při větším počtu jako 6 účastníků zkoušky 4.5. ( středa), při menším počtu 2.5. ( pondělí)


Program a ceny na 1.cyklus  
https://www.elektrotechnici.cz/eshop/4-kurzy/104-on-line-kurz-opakovani-znalosti-pro-vykonani-zkousky-reviznich-techniku-na-ticr-vcetne-testovych-otazek-28-3-1-4-2022#a

Program a ceny na 2.cyklus

https://www.elektrotechnici.cz/eshop/4-kurzy/105-on-line-kurz-opakovani-znalosti-pro-vykonani-zkousky-reviznich-techniku-na-ticr-vcetne-testovych-otazek-25-29-4-2022#a

 
Vnější rozvodny a transformační stanice Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 06. únor 2022

 

 Výklad 

Část rozlehlé rozvodny velmi vysokého napětí s portálovými stožáry pro přivedení nebo vyvedení výkonuRozvodny tvoří nejpodstatnější část elektrických stanic. Na úrovni zvlášť vysokého napětí systému nebo umožňují větvení vedení. Jsou to uzly, pomocí kterých lze sítě konfigurovat a přesměrovávat toky energií podle aktuálních potřeb přenosu a distribuce.
Jejich řídicí systém a spínací technika bleskově reagují na výskyty nepředvídatelných situací a poruch.Snahou je omezit výpadky dodávek elektrické energie na minimum. Zatímco rozvodny vyšších napěťových úrovní jsou většinou vnějšího provedení a propojují vedení různých částísítě,u nižších napěťových úrovní se jedná spíše o rozdělení transformovaného výkonu do několika samostatných paprsků pro jeho transport k místům spotřeby. Rozvodny vysokého napětí se většinou realizují jako vnitřní rozvodny. 
 obr. Část rozlehlé rozvodny velmi vysokého napětí s portálovými stožáry pro přivedení nebo vyvedení výkonu
 
Ochranná pásma kabelových vedení vn Tisk Email
Zveřejněno: Čtvrtek, 03. únor 2022

shutterstock 1573443976Pokud se pohybujeme blízko kabelových vedení ,je důležité vědět o vzdálenostech,ve kterých se můžeme od vedení pohybovat.

 
Ochranná pásma kabelových vedení řeší normy ČSN EN 50-110-1-ed.3,a oborové normy PNE 332000-6.

Pokud se pohybujeme v blízkosti kabelových vedení,je vždy nutné zachovat odstup a řídit se pokyny bezpečnostními tabulkami ,které nás informují o možných rizicích.

 V ochranném pásmu je zakázáno:

-Jakkoli se přibližovat ke kabelovému vedení

-poškozovat kabelové vedení,

 
Používání termokamery při provádění kontrol a revizí elektrických zařízení Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Neděle, 30. leden 2022
shutterstock 136380641Úvod
Požáry elektrických instalací jsou velkým rizikem.
Mohou vést nejen k poruše elektrického zařízení ale i  k újmě na zdraví a škody na elektroinstalaci.
 
Požár může v elektrických instalacích vzniknout kdykoliv a kdekoliv. 
Požáry se nejčastěji vyskytují na místech, která jsou vystavena zvýšenému mechanickému namáhání, jsou poškozena, přetěžována či jsou od počátku neodborně nainstalována.
Požáry od elektrických instalací dokáží velice nemile překvapit rychlostí rozvoje. 
Proto je nutné elektrické instalace pravidelně kontrolovat a revidovat s cílem požárům předcházet. 
 
V praxi lze termografii vedle kontroly elektrických spojů využít ke kontrolám přítomnosti zkratu na vinutí elektrických motorů a transformátorů.
Také se mohou lokalizovat závady  u prvků elektrické instalace, instalačních přístrojů výkonových rozváděčů.
Pomocí termokamery jde zjistit zvýšený únikový proud  v elektrické instalaci,a pokud je provedena ochrana pospojováním ,na svorkách pospojení lze zjistit únikové teplo při nedokonalém kontaktu.
Pokud máme baterie UPS ,lze také pomocí termokamery sledovat nadměrmé zahřívání baterií ,a tím provést včasnou výměnu a zabránit škodě na zařízení.
Vedle toho může být termografie použita k diagnostice řady dalších technických zařízení, tj. např. motorů a ložisek, čerpadel, transformátorů, stavu tepelné izolace apod.
 
Použití a měření RCD v dobíjecích stanicích pro elektromobily 1.část Tisk Email
Zveřejněno: Pátek, 14. leden 2022
stock photo vilnius lithuania july interior of a new corolla touring sports hybrid car energy monitor 14700368391 ÚVOD
Stále rychlejší rozvoj automobilů na elektrický pohon spolu s tlakem Evropské unie na zvýšení jejich podílu na automobilové dopravě s sebou nese i potřebu zvýšení hustoty sítě dobíjecích stanic. Na jejich budování se proto podílí nejen státní a polostátní energetické společnosti, ale i výrobci elektromobilů a mnoho soukromých společností. Nemalou část z nich však tvoří malé neveřejné dobíjecí stanice instalované v domácnostech či firmách pro nabíjení vlastních elektromobilů provozované v režimu nabíjení 3. Vzhledem k tomu, že se jedná o elektrická zařízení, která jsou určena k používání laickou veřejností, je nutno aby byla bezpečná a zajištěná před riziky, která mohou hrozit při poškození a závadách na jejich elektrických obvodech. Jedná se však o technicky poměrně složitá elektrická zařízení, která dosud v takto masovém měřítku nebyla zaváděna. Zajištění jejich elektrické bezpečnosti si proto vyžaduje nová řešení a tím i nové znalosti, které by měli mít revizní technici, jejichž úkolem bude provést revizi a posoudit elektrickou bezpečnost jak před uvedením do provozu, tak i při následných pravidelných kontrolách. 
Důležitým prvkem ochrany před úrazem elektrických proudem je použití proudových chráničů (RCD).  Elektrické obvody dobíjecí stanice (EVSE) i elektromobilu (EV) však obsahují z polovodičů tvořené obvody, které mohou produkovat usměrněné proudy nejen pulzního charakteru, ale i stejnosměrné proudy zvlněné nebo i vyhlazené. Usměrněné či stejnosměrné složky proto může obsahovat i unikající, případně poruchový proud a tuto skutečnost musí zohlednit i výběr a použití RCD instalovaného k zajištění elektrické bezpečnosti stanice. 
Použití RCD pro ochranu dobíjecích stanic upravuje norma ČSN EN IEC 61851-1 ed.3 - Systém vodivého nabíjení elektrických vozidel – Část 1: Obecné požadavky. Konkrétní požadavky na parametry a použití RCD jsou pak uvedeny v IEC 62955:2018 - Zařízení pro detekci reziduálního stejnosměrného proudu (RDC-DD), určená k použití v stanicích pro nabíjení elektrických vozidel v režimu 3, na kterou se výše uvedená ČSN odkazuje a o jejímž vydání v ČR se uvažuje. Protože testování zařízení RCD-DD umožňují i revizní přístroje společnosti METREL dovážené na český trh společností ILLKO, je v následujících kapitolách tato problematika popsána.
 
Revize stávajících zařízení Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 02. leden 2022
TNI 33 2000 6Ideální svět neexistuje. Představte si, že máte nějaký politický názor a ejhle, všichni s ním souhlasí. Všichni, dokonce i zapšklý soused přitakává a moudře pokyvuje. Ne, opravdu neexistuje. Ten soused by nakonec byl proti, jenom proto, že Vaše jabloň zasahuje do jeho pozemku a stíní mu kousek zahrady.
My revizáci vidíme ideální scénu v tom, že Vás zákazník zavolá, představí Vám projekt, kde je vše zhotoveno podle projektu: přepěťová ochrana na nejbližším místě od přívodního kabelu, samostatné jističochrániče na světelné okruhy…atd. Setkal jsem se s pár takových ideálních scén. Ale, ne všechno jde, jak bychom si představovali. U těch nových elektroinstalací se spojíme s projektantem a spolu se zhotovitelem to pořešíme. I když, když zalovím v paměti, tak jsem posledně dostal projekt, kde okruhy světel nebyli zvlášť jištěné (píše se konec roku 2021, kdoví co bude za pár let….). Upozornil jsem na to a ten pán se už neozval. Asi našel revizáka, kterému to nevadilo.
Ale nechci psát o nových ellektroinstalacích. Právě proto  jsem začal ideální scénou a ideálním sousedem:)). Stávající elektroinstalace byly taky někdy " možná ideální - aspoň se o to zhotovitel , který dílo dělal a následně revizní technik při výchozí revizi snažili. Co říká tedy norma o stávajících zařízeních ČSN 33 2000-6, a 33 1500? Norma říká , tedy doporučuje : "  pravidelné revize elektroinstalace se provádí podle roku výroby a tehdy platné ČSN".
 


distrelec

Přehled nových článků

insio
testo
ABB
danfoss
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky