Domů

Elektrická instalace nízkého napětí dle požadavků souboru ČSN 33 2000 (5. část)

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Valdemar Nosákovec - I.T.I.   
Středa, 04. červenec 2012

serial_nosakovec_00

V páté části seriálu o instalaci nízkého napětí dle ČSN 33 2000, se zaměříme na část věnovanou pravidlům pro odpojování, nouzové vypínání a výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů. Odkazy na předchzí části seriálu najdete na konci článku.

V sítích TN-C a v části TN-C sítí TN-C-S nesmí být vodič PEN odpojován nebo spínán.

V sítích TN-C-S a TN-C nemusí být střední vodič opojován nebo spínán.

7.1 Odpojování

Každý obvod musí být odpojitelný od všech pracovních vodičů přívodů. Jestliže to dovolují provozní podmínky, je možné společným zařízením odpojit skupinu obvodů. Všechna zařízení musí být vybavena prostředky, zabraňujícími, aby je bylo možné uvést neúmyslně pod napětí. Těmito prostředky mohou být:

 • zamčení (například visacím zámkem)
 • výstražné tabulky
 • umístění v uzamykatelném prostoru nebo krytu.
 • Jako doplňující opatření je možné provést zkratování a uzemnění

Jestliže jsou v části zařízení nebo uvnitř krytu živé části, napájené z více než jednoho zdroje, musí každá osoba, která si k těmto živým částem otevírá přístup, být upozorněna výstražnými tabulkami na potřebu odpojit je od různých zdrojů, pokud odpojení příslušných obvodů není zajištěno blokováním.

7.2 Vypínání pro potřebu údržby

Zařízení, umožňující vypnutí, musí být instalováno tam, kde může při údržbě docházet k nebezpečí úrazu.

7.3 Nouzové vypínání

Jestliže je třeba ovládat přívod elektrické energie, aby se zabránilo neočekávanému nebezpečí, musí být zajištěna možnost nouzového vypnutí kterékoliv části instalace.

Příklady instalací, ve kterých se užívá zařízení nouzového vypnutí:

 • zařízení pro čerpání hořlavých kapalin
 • ventilační systémy
 • velké počítače
 • vysokonapěťová výbojková svítidla, například neonové reklamy
 • určité velké budovy, například obchodní domy
 • elektrická zařízení sloužící pro zkoušky nebo výzkum
 • kotelny
 • velkokuchyně
 • laboratoře pro výuku

Tam, kde je nebezpečí úrazu elektrickým proudem, musí zařízení nouzového vypnutí odpojit všechny pracovní vodiče. Zařízení nouzového vypnutí musí odpojit pokud možno přímo příslušný přívod jediným zapůsobením na ovládací prvek. Musí být provedeno tak, aby jeho působení nevyvolalo další nebezpečí, nebo aby nezabraňovalo v provedení všech úkonů nutných k tomu, aby se nebezpečí zabránilo.

7.4 Funkční spínání

Přístroji pro funkční spínání musí být vybavena každá část obvodu, pro kterou se může vyžadovat možnost nezávislého ovládání na ostatních částech instalace. Přístroje pro funkční spínaní nemusí bezpodmínečně vypínat všechny pracovní vodiče obvodu. Jednopólový spínací přístroj nesmí být zařazen ve středním vodiči. Všeobecně musí být všechna elektrická spotřební zařízení, u nichž se vyžaduje ovládání, vybavena vhodnými přístroji pro funkční spínání. Jediný přístroj pro funkční spínání může ovládat několik zařízení, která mají být současně v činnosti. Pro funkční spínání mohou být použity vidlice a zásuvková spojení do jmenovitého proudu 16 A včetně.

Přístroje pro funkční spínání, které zajišťují změnu napájení z různých zdrojů, musí spínat všechny pracovní vodiče, a pokud pro to není elektrická instalace zvlášť navržena, nesmí umožňovat paralelní spojení zdrojů. V těchto případech se neprovádějí opatření pro odpojování vodičů PEN a ochranných vodičů.

Řídicí obvody (pomocné obvody)

Řídicí obvody musí být navrženy, uspořádány a chráněny tak, aby se omezilo nebezpečí, jež by mohlo vzniknout v důsledku poruchy mezi řídicím obvodem a ostatními vodivými částmi a jež by mohlo způsobit chybnou funkci řídicích přístrojů (například náhodné spuštění). Řídicí obvody pro motory musí být navrženy tak, aby se zabránilo samočinnému spuštění, kteréhokoli motoru po jeho zastavení v důsledku poklesu nebo ztráty napětí, jestliže toto spuštění může být nebezpečné. Jestliže je motor vybaven brzděním protiproudem, musí se provést opatření, aby se na konci zbrzdění zabránilo otáčení motoru v protisměru, pokud toto otáčení může být nebezpečné. Tam, kde bezpečnost závisí na směru otáčení motoru, musí se provést taková opatření, aby se zabránilo záměně směru otáčení, například v důsledku změny sledu fází.

8. Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů

Pro zvláštní instalace nebo zvláštní prostory platí samostatné ČSN (například ČSN 33 2000 části 7).

8.1 Vnější vlivy

Elektrická zařízení musí být volena a instalována s ohledem na vnější vlivy, kterým může být zařízení vystaveno. Charakteristiky zařízení musí být dány buď stupněm ochrany (například krytem), nebo odkazem na soulad se zkouškami. Pokud vlastnosti zařízení, dané jeho konstrukcí, neodpovídají vnějším vlivům v daném místě, může být toto zařízení použito pod podmínkou, že se během montáže realizuje přiměřená doplňující ochrana. Tato ochrana nesmí nepříznivě ovlivňovat provoz takto chráněného zařízení.

Ochrana před vnějšími vlivy musí být zajištěna podle toho, zda různé vnější vlivy působí současně a jejich účinek může záviset jeden na druhém (může se zvyšovat nebo i ovlivňovat), nebo mohou být účinky těchto vlivů vzájemně nezávislé. Podle toho musí být také zajištěna příslušná ochrana před těmito vlivy.

Zařízení je nutné volit podle vnějších vlivů nejen s ohledem na řádnou funkci, ale také s ohledem na zajištění spolehlivosti. Ochranná Z PRAXE PRO PRAXI Elektrotechnický magazín 2/2012 13 opatření, zajištěná konstrukcí zařízení, platí pouze pro ty podmínky působení vnějších vlivů, pro které byly provedeny stanovené zkoušky na příslušném zařízení.

Valdemar Nosákovec
I.T.I. – Integrovaná technická inspekce, spol. s.r.o.

Předchozí části:

Elektrická instalace nízkého napětí dle požadavků souboru ČSN 33 2000 (1. část)

Elektrická instalace nízkého napětí dle požadavků souboru ČSN 33 2000 (2. část) - 3. Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti

Elektrická instalace nízkého napětí dle požadavků souboru ČSN 33 2000 (3. část) - 4. Ochrana před účinky tepla

Elektrická instalace nízkého napětí dle požadavků souboru ČSN 33 2000 (4 část) - 5. Ochrana před nadproudy

 

Pokračování článku:

Pokračování seriálu najdete na našich stránkách www.etm.cz vždy každou středuPřehled následujících dílů: 

Elektrická instalace nízkého napětí dle požadavků souboru ČSN 33 2000 (6 část) - 7. Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů (11. 7.)

Elektrická instalace nízkého napětí dle požadavků souboru ČSN 33 2000 (7 část) - 10. Výběr a stavba elektrických zařízení (25. 7.)

Elektrická instalace nízkého napětí dle požadavků souboru ČSN 33 2000 (8 část) - 11. Výběr soustav a stavba vedení (1. 8.)

Elektrická instalace nízkého napětí dle požadavků souboru ČSN 33 2000 (9 část) - 12. Dovolené proudy v elektrických rozvodech (8. 8.)

Další pokračování připravujeme

 
insio


insio


insio

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky