Domů

Elektrická instalace nízkého napětí dle požadavků souboru ČSN 33 2000 (4. část)

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Valdemar Nosákovec - I.T.I.   
Středa, 27. červen 2012

serial_nosakovec_00

Ve čtvrté části seriálu o instalaci nízkého napětí dle ČSN 33 2000, se zaměříme na ochranu před nadproudy.

Ochranné přístroje musí být instalovány tak, aby odpojily jakýkoliv nadproud ve vodičích obvodu předtím, než by takový proud mohl být nebezpečný v důsledku tepelných a mechanických účinků na izolaci, spoje, zakončení nebo hmoty obklopující vodiče. Detekce nadproudu musí být zajištěna pro všechny vodiče vedení. Musí způsobit odpojení vodiče, ve kterém je nadproud detekován, nemusí však nutně způsobit odpojení ostatních vodičů. Jestliže může být odpojením jedné fáze způsoben nebezpečný stav, jako například v případě třífázového motoru, musí být provedena vhodná opatření.

5.1 Ochrana nulového vodiče

5.1.1 Sítě TT nebo TN

Jestliže je průřez nulového vodiče alespoň rovnocenný průřezu fázových vodičů a předpokládá se, že proud nulového vodiče nepřekročí hodnotu proudu fázového vodiče, není nutné nulový vodič vybavit detekcí nadproudu nebo odpojovacím prvkem pro tento vodič.

Jestliže je průřez nulového vodiče menší než průřez fázových vodičů, je nutné nulový vodič vybavit detekcí nadproudu, přiměřenou průřezu tohoto vodiče. Tato detekce musí způsobit odpojení fázových vodičů, nemusí však nezbytně způsobit odpojení nulového vodiče.

Ochranu před zkratem nulového vodiče je možné zajistit nadproudovými ochrannými přístroji ve fázových vodičích. V takovém případě není třeba pro nulový vodič zajišťovat nadproudovou ochranu nebo odpojovací prvek. Kromě možnosti odpojení se na vodič PEN vztahují stejné požadavky jako na nulový vodič.

5.1.2. Sítě IT

Jestliže je nulový vodič rozveden, je třeba zajistit detekci nadproudu v nulovém vodiči v každém obvodu. Tato detekce nadproudu musí způsobit odpojení všech živých vodičů příslušného obvodu včetně nulového vodiče.

5.2 Proudy vyšších harmonických

Detekce nadproudu musí být zajištěna na nulovém vodiči ve vícefázovém obvodu, v němž je obsah vyšších harmonických takový, že o proudu v nulovém vodiči se předpokládá, že překračuje jeho proudovou zatížitelnost.

5.3 Odpojení a opětné připojení nulového vodiče ve vícefázových sítích

Jestliže se požaduje odpojení nulového vodiče, musí být provedeno tak, aby nulový vodič nebyl odpojen dříve než fázové vodiče a byl spojen dříve nebo ve stejném okamžiku jako fázové vodiče.

5.4 Druhy ochranných přístrojů

5.4.1 Přístroje, zajišťující ochranu jak před proudy přetížení, tak před zkratovými proudy

Přístroj, zajišťující ochranu jak před proudy přetížení, tak před zkratovými proudy, musí být schopný přerušit (a pokud se to týká jističů i zapnout) jakýkoliv nadproud až do velikosti předpokládaného zkratového proudu v místě, kde je přístroj instalován. Těmito přístroji mohou být:

 • jističe se spouští proti přetížení i se zkratovou spouští
 • jističe ve spojení s pojistkami
 • pojistky s pojistkovými vložkami gG.

Pojistka obsahuje všechny části, které tvoří kompletní jisticí prvek.

5.4.2 Přístroje, zajišťující ochranu pouze před proudy přetížení

Obvykle jsou to jisticí prvky, jejichž vypínací schopnost může být pod hodnotou předpokládaného zkratového proudu v místě, kde jsou prvky instalovány. Tyto přístroje jsou obvykle s inverzní charakteristikou (doba odpojení je nepřímo úměrná velikosti proudu).

5.4.3 Přístroje zajišťující ochranu pouze před zkratovými proudy

Přístroj, zajišťující pouze ochranu před zkratovými proudy, musí být instalován v místech, kde je dosaženo ochrany před přetížením jinými prostředky, nebo kde je dovoleno ochranu před přepětím vypustit. Takový přístroj musí být schopen přerušit (a pokud se týká jističů i zapnout) každý zkratový proud nižší nebo rovný předpokládanému zkratovému proudu ve vedení.

5.5 Ochrana proti proudovým přetížením

Proud, použitý ve vedení, musí být menší nebo roven dovolenému proudovému zatížení, které musí být rovno nebo menší jmenovitému proudu jistícího prvku. Tato podmínka platí pro běžně používané typy jističů a pojistek.

Ochrana podle těchto podmínek nezajišťuje v některých případech úplnou ochranu proti trvalému přetížení u vodičů menších průřezů. Proto lze podmínku uplatnit v případech, kde je obvod navržen tak, že se dlouhotrvající malá přetížení nevyskytují často.

5.6 Ochrana před zkratovými proudy

5.6.1 Stanovení předpokládaných zkratových proudů

Předpokládaný zkratový proud musí být stanoven v každém příslušném místě instalace. Lze tak učinit buď výpočtem, nebo měřením.

5.6.2 Charakteristiky jisticích prvků proti zkratům

Každý prvek, jisticí proti zkratům, musí splnit obě následující podmínky:

 • jeho vypínací schopnost nesmí být menší než předpokládaný zkratový proud v místě, kde je zabudován.
 • vypínací čas každého zkratového proudu v kterémkoliv místě obvodu nesmí být větší než čas, ve kterém izolace vodičů dosáhne přípustnou teplotní mez

5.7 Ochrana poskytovaná týmž jisticím prvkem

Jestliže jisticí prvek vyhovuje podmínkám proti přetížení a jeho vypínací schopnost není menší než hodnota předpokládaného zkratového proudu v místě jeho zabudování, počítá se s chráněním vodiče od tohoto místa na straně zátěže také proti zkratovému proudu.

5.8 Omezení nadproudu charakteristikami napájení

Vodiče se považují za chráněné před nadproudem a zkratovými proudy, jsou-li napájeny ze zdroje, který není schopný dodávat proud, překračující dovolený proud vodičů.


6. Opatření k ochraně proti nadproudům

6.1 Ochrana proti proudovým přetížením

Prvek, zajišťující ochranu proti přetížením, musí být umístěn v místě, kde změna způsobuje snížení hodnot dovoleného proudu vodičů, jako například změna průřezu, druhu, způsobu uložení nebo složení s výjimkou případů uvedených následujících článcích. Prvek, jistící vedení proti přetížením, může být umístěn kdekoliv na trase tohoto vedení, jestliže část vedení mezi místem, kde dochází ke změně průřezu, druhu, způsobu uložení nebo složení a místem, kde je jisticí prvek, nemá ani odbočku ani zásuvku a splňuje tyto podmínky:

 • je chráněno před zkratovým proudem
 • jeho délka nepřesahuje 3 m, je provedeno tak, aby nebezpečí zkratu bylo minimální, a není umístěno v blízkosti hořlavých materiálů

6.2 Ochrana proti zkratovým proudům

6.2.1 Umístění prvků zajišťujících ochranu proti zkratovým proudům

Prvek, zajišťující ochranu proti zkratovým proudům, musí být osazen v místě, kde snížení průřezu vodiče nebo změna druhu, způsobu uložení nebo složení způsobí změnu charakteristik.

6.2.2 Přemístění ochranného prvku proti zkratovým proudům

Připouští se, aby ochranný prvek proti zkratovým proudům byl umístěn jinde za následujících podmínek:

 • Část vedení mezi místem zmenšení průřezu nebo jiné změny a umístěním ochranného prvku splňuje současně tyto tři podmínky:
 1. délka vedení nepřesahuje 3 m
 2. vedení je provedeno takovým způsobem, aby se nebezpečí zkratu snížilo na minimum
 3. vedení je uloženo takovým způsobem, aby se snížilo na minimum nebezpečí ohně nebo ohrožení osob a není umístěno v blízkosti hořlavých hmot
 • Ochranný prvek, umístěný na straně napájení od zmenšeného průřezu nebo jiné změny, má takovou provozní charakteristiku, že chrání před zkratovými proudy vedení, umístěné na straně zátěže.


Valdemar Nosákovec
I.T.I. – Integrovaná technická inspekce, spol. s.r.o.

Předchozí části:

Elektrická instalace nízkého napětí dle požadavků souboru ČSN 33 2000 (1. část)

Elektrická instalace nízkého napětí dle požadavků souboru ČSN 33 2000 (2. část) - 3. Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti

Elektrická instalace nízkého napětí dle požadavků souboru ČSN 33 2000 (3. část) - 4. Ochrana před účinky tepla

Pokračování článku:

Pokračování seriálu najdete na našich stránkách www.etm.cz vždy každou středu. Přehled následujících dílů: 

Elektrická instalace nízkého napětí dle požadavků souboru ČSN 33 2000 (5 část) - 5. Odpojování a spínání (4. 7.)

Elektrická instalace nízkého napětí dle požadavků souboru ČSN 33 2000 (6 část) - 7. Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů (11. 7.)

Elektrická instalace nízkého napětí dle požadavků souboru ČSN 33 2000 (7 část) - 10. Výběr a stavba elektrických zařízení (25. 7.)

Elektrická instalace nízkého napětí dle požadavků souboru ČSN 33 2000 (8 část) - 11. Výběr soustav a stavba vedení (1. 8.)

Elektrická instalace nízkého napětí dle požadavků souboru ČSN 33 2000 (9 část) - 12. Dovolené proudy v elektrických rozvodech (8. 8.)

Další pokračování připravujeme

 
insio


insio


insio

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky