Domů Posuzování bezpečnosti a provádění údržby u provozovaných technologických linek

Posuzování bezpečnosti a provádění údržby u provozovaných technologických linek

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Čtvrtek, 01. listopad 2012

00V současne době narůsta počet dotazů jakym způsobem provadět posuzovani bezpečnosti a provaděni udržby u provozovanych technologickych linek. Bohužel na tento dotaz neni možne odpovědět bez uvedeni nezaživneho textu avšak bezpodminečně nutneho pro pochopeni teto problematiky.

Termín „strojní zařízení“ zahrnuje také sestavu strojů, které jsou za účelem dosažení stejného cíle uspořádány a ovládány tak, aby fungovaly jako integrální celek. 

Strojní zařízení (stroj) [machinery (machine)] montážní celek sestavený z částí nebo součástí strojů, z nichž je alespoň jedna pohyblivá, s příslušným pohonným systémem, vzáje ně spojenými za účelem specificky přesně stanoveného použití; Jak definice uvádí, až na výjimky, je nutné technologickou linku posuzovat jako strojní zařízení a také podle toho posuzovat jeho bezpečnost a to i při provozování.

Pro strojní zařízení jako pro stanový výrobek (nový), je nutné bez výhrady respektovat požadavky zákona č.22/1997 Sb. v platném znění a tomu odpovídající základní požadavky těch nařízení vlády, které se na stanovený výrobek vztahují. V následujícím textu uvedeme několik důležitých ustanovení, které by vám při posuzování bezpečnosti stanovených výrobků a při jejich provozování měli pomoci.

NAŘÍZENÍ VLÁDY č.176/2008 Sb.,
o technických požadavcích na strojní zařízení§ 1

Základní ustanovení

(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství

a upravuje technické požadavky na

a) strojní zařízení,

b) vyměnitelná přídavná zařízení,

c) bezpečnostní součásti,

d) příslušenství pro zdvihání,

e) řetězy, lana a popruhy,

f ) odnímatelná mechanická převodová zařízení,

g) neúplná strojní zařízení.


(2) Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona všechny výrobky uvedené v odstavci 1 písm. a) až g).

 

(3) Ustanovení § 3 až §9 a příloh k tomuto nařízení, která se týkají strojních zařízení, se vztahují rovněž na výrobky uvedené v odstavci 1 písm. b) až f ).

(4) Toto nařízení se nevztahuje na:

a) bezpečnostní součásti, které mají být použity jako náhradní součásti k nahrazení totožných součástí a které jsou dodány výrobcem původního
strojního zařízení,

b) zvláštní zařízení určená k používání na výstavištích nebo v lunaparcích,

c) strojní zařízení zvláště navrhovaná pro jaderná zařízení nebo která mají být uvedena do provozu v jaderných zařízeních, jejichž porucha může způsobit únik radioaktivity,

d) zbraně, včetně střelných zbraní,

e) dopravní prostředky, kterými jsou:

1. zemědělské a lesnické traktory, pokud rizika uvedená v příloze č. 1 k tomuto nařízení jsou již obsažena v příslušném právním předpisu Evropských společenství, kromě strojního zařízení namontovaného na těchto vozidlech,

2. motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, na něž se vztahuje příslušný právní předpis Evropských společenství, kromě strojního zařízení namontovaného na těchto vozidlech,

3. vozidla, na něž se vztahuje příslušný právní předpis Evropských společenství, kromě strojního zařízení namontovaného na těchto vozidlech,

4. motorová vozidla určená výhradně pro sportovní soutěže a

5. dopravní prostředky určené k letecké nebo vodní přepravě nebo k přepravě po dráhách, kromě strojního zařízení namontovaného na těchto dopravních prostředcích,

f ) námořní plavidla, pohyblivá příbřežní zařízení a strojní zařízení instalovaná na palubě těchto plavidel nebo zařízení,

g) strojní zařízení zvláště navrhovaná a konstruovaná pro vojenské nebo policejní účely,

h) strojní zařízení zvláště navrhovaná a konstruovaná pro výzkumné účely pro časově omezené použití v laboratořích,

i) důlní těžní zařízení,

j) strojní zařízení jevištní techniky určená k přesunu účinkujících během představení,

k) elektrické a elektronické výrobky následujících skupin, pokud se na ně vztahuje nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky

na elektrická zařízení nízkého napětí, kterými jsou 1. spotřebiče pro domácnost určené k použití v domácím prostředí,2. audio a video přístroje,

3. zařízení pro informační technologie,

4. běžné kancelářské stroje,

5. spínače nízkého napětí a řídicí jednotky,

6. elektromotory,

l) vysokonapěťová elektrická zařízení, kterými jsou

1. spínací a řídicí zařízení,

2. transformátory.

§ 2

Základní pojmy

 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

 

a) strojním zařízením

 

1. soubor, který je vybaven nebo má být vybaven poháněcím systémem, který nepoužívá přímo vynaloženou lidskou nebo zvířecí sílu, sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, vzájemně spojených za účelem stanoveného použití, 

2. soubor uvedený v bodě 1, kterému chybí pouze ty součásti, které jej spojují s místem použití nebo se zdroji energie a pohybu,

3. soubor uvedený v bodě 1 nebo 2, který je schopen fungovat až po namontování na dopravní prostředek nebo po instalaci v budově nebo na konstrukci,

4. soubory strojních zařízení uvedené v bodě 1, 2 nebo 3 nebo soubor neúplných strojních zařízení, které jsou za účelem dosažení stejného výsledku uspořádány a ovládány tak, aby fungovaly jako integrovaný celek, nebo

5. soubor sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, vzájemně spojených za účelem zvedání břemen a jejichž jediným zdrojem energie je přímo vynaložená lidská síla, 

b) vyměnitelným přídavným zařízením takové zařízení, které po uvedení strojního zařízení nebo traktoru do provozu je k tomuto strojnímu zařízení nebo traktoru připojeno obsluhou za účelem pozměnění jeho funkce nebo přidání nové funkce, není-li toto zařízení nástrojem, c) bezpečnostní součástí taková součást strojního zařízení,

1. která plní bezpečnostní funkci,

2. která se uvádí na trh samostatně,

3. jejíž selhání nebo chybná funkce ohrožuje bezpečnost osob a

4. která není nezbytná k tomu, aby strojní zařízení fungovalo, nebo pomocí níž je možno nahradit běžné součásti nezbytné pro fungování strojního zařízení.

Příkladný seznam bezpečnostních součástí je uveden v příloze č. 5 k tomuto nařízení,

d) příslušenstvím pro zdvihání součást nebo zařízení, které, aniž by bylo připojeno ke zdvihacímu strojnímu zařízení, umožňuje uchycení řemene, které se nachází mezi strojním zařízením a břemenem či na samostatném břemeni, nebo které je určeno k tomu, aby tvořilo nedílnou součást břemene, a které se uvádí na trh samostatně; za příslušenství pro zdvihání se považují rovněž vázací prostředky a jejich součásti,

e) řetězy, lany a popruhy takové řetězy, lana a popruhy, které jsou navrženy a konstruovány pro účely zvedání jako součást stroje nebo  říslušenství pro zdvihání,

f) odnímatelným mechanickým převodovým zařízením odnímatelná součást přenášející energii ze strojního zařízení s vlastním pohonem nebo z traktoru na poháněný stroj, která propojuje jejich první pevná ložiska; pokud se uvádí na trh s ochranným krytem, považuje se za jeden výrobek, g) neúplným strojním zařízením soubor, který sám o sobě nemůže plnit určitou funkci. Neúplné strojní zařízení je určeno pouze k zabudování do jiného strojního zařízení nebo do jiného neúplného strojního zařízení či zařízení nebo ke smontování s nimi, čímž se vytvoří strojní zařízení, na něž se vztahuje toto nařízení; poháněcí systém je neúplným strojním zařízením.


§ 3

Základní požadavky

(1) Základní požadavky, které musí strojní zařízení splňovat, jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Jestliže strojní zařízení splňuje příslušné ustanovení

a) harmonizované evropské normy, na niž je zveřejněn odkaz v Úředním věstníku Evropské unie,

b) harmonizované české technické normy, která přejímá normu podle písmene a), nebo c) zahraniční technické normy v členském státě Evropské unie, která přejímá normu podle písmene a), které se vztahuje k příslušnému základnímu požadavku, má se za to, že tento základní požadavek je splněn. To neplatí, byl-li odkaz z Úředního věstníku Evropské unie stažen.

(3) Požadavky stanovené pro strojní zařízení ve zvláštních právních předpisech nejsou, pokud jde o rizika uvedená v příloze č. 1 k tomuto nařízení, tímto nařízením dotčeny.


§ 4

Uvádění na trh nebo do provozu

(1) Strojní zařízení může být uvedeno na trh nebo do provozu, pokud

a) jsou splněny požadavky uvedené v odstavci 2 a

b) je provedeno tak, aby za předpokladu, že je řádně instalováno, udržováno a používáno pro účely, ke kterým je určeno, a za podmínek, které lze důvodně předvídat, neohrožovalo zdraví a bezpečnost osob, popřípadě domácích zvířat nebo majetek.

(2) Před uvedením strojního zařízení na trh nebo do provozu výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajišťuje posouzení shody podle § 5, přičemž

a) zajišťuje, aby byla k dispozici technická dokumentace podle oddílu A přílohy č. 7 k tomuto nařízení,

b) zajišťuje ke strojnímu zařízení potřebné informace, zejména návody,

c) vydává ES prohlášení o shodě podle části 1 oddílu A přílohy č. 2 k tomuto nařízení a zajišťuje, aby toto prohlášení bylo přiloženo ke strojnímu zařízení,

d) opatřuje strojní zařízení označením CE podle § 8.

(3) Neúplné strojní zařízení může být uvedeno na trh, pokud výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajistil provedení postupu podle § 6.

(4) Za uvedená na trh se považují i strojní zařízení vyrobená nebo dovezená pro vlastní provozní potřeby při podnikání.

(5) Pokud nelze určit osobu, která strojní zařízení nebo neúplné strojní zařízení za účelem uvedení na trh vyrobila nebo navrhla a opatřila vlastním jménem nebo značkou, ustanovení tohoto nařízení, týkající se výrobce, se vztahují na osobu, která strojní zařízení nebo neúplné strojní zařízení uvádí na trh nebo do provozu.

(6) Strojní zařízení a neúplná strojní zařízení, která nesplňují požadavky tohoto nařízení, mohou být vystavována na veletrzích, výstavách, při předvádění a podobných akcích za předpokladu, že viditelné označení zřetelně udává, že tato strojní zařízení nejsou ve shodě s požadavky tohoto nařízení a že nebudou uvedena na trh nebo do provozu, dokud nebude zajištěna jejich shoda s požadavky tohoto nařízení. V průběhu předvádění takovýchto strojních zařízení nebo neúplných strojních zařízení musí být přijata přiměřená bezpečnostní opatření pro zajištění bezpečnosti osob.

§ 5

Postupy posuzování shody

(1) K posouzení shody strojních zařízení s tímto nařízením použije výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce jeden z postupů posuzování shody

podle odstavců 2 až 4.

(2) Není-li strojní zařízení uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení, použije výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce postup posuzování shody interním řízením výroby strojního zařízení podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení.

(3) Je-li strojní zařízení uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení a je-li vyrobeno podle harmonizovaných norem uvedených v § 3 odst. 2 a pokud tyto normy zahrnují všechny příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti, použije výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce postup

a) posuzování shody interním řízením výroby strojního zařízení podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení,

b) ES přezkoušení typu podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení a interní řízení výroby strojního zařízení podle bodu 3 přílohy č. 8 k tomuto nařízení,

nebo

c) komplexní zabezpečování jakosti podle přílohy č. 10 k tomuto nařízení.

(4) Je-li strojní zařízení uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení a nebylo-li vyrobeno podle harmonizovaných norem uvedených v § 3 odst. 2, nebo bylo-li vyrobeno podle těchto norem pouze částečně, nebo nezahrnují-li harmonizované normy všechny příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti, nebo pokud pro dotyčné strojní zařízení neexistujížádné harmonizované normy, výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce použijí postup

a) ES přezkoušení typu podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení a posuzování shody interním řízením výroby strojního zařízení podle bodu 3 přílohy č. 8 k tomuto nařízení, nebo

b) komplexní zabezpečování jakosti podle přílohy č. 10 k tomuto nařízení.

(5) Za účelem zajištění postupů podle odstavců 2 až 4 musí mít výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce k dispozici nezbytné prostředky k zajištění toho, aby strojní zařízení splňovalo základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Tak jak jsou pro vyrobce uvedeny zakladni požadavky na bezpečnost u stanovenych vyrobků, stejně jsou stanoveny požadavky na tvorbu průvodni dokumentace od vyrobce, ktera musi byt současti strojniho ařizeni při předavani vyrobku. Tuto zaležitost je řešena pomoci harmonizovane normy ČSN EN ISO 12100:
 

6.4.5 Průvodní dokumentace (zvláště návod k používání)

6.4.5.1 Obsah

Návod k používání nebo jiné psané instrukce (např. na obalu) musí obsahovat mimo jiné následující:

a) informace týkající se přepravy, manipulace a uskladnění stroje, například

1) podmínky uskladnění stroje,

2) rozměry, hodnotu(y) hmotnosti, polohu těžiště (těžišť), a

3) označení pro manipulaci (např. náčrty označující místa pro upevnění zdvihacího zařízení);

b) informace týkající se instalace a uvedení stroje do provozu, například

1) požadavky na upevnění/ukotvení a požadavky na tlumení hluku a vibrací,

2) podmínky montáže a sestavení,

3) prostor potřebný pro používání a údržbu,

4) přípustné podmínky prostředí (např. teplota, vlhkost, vibrace, elektromagnetické záření),

5) instrukce pro připojení stroje ke zdroji energie (zvláště o ochraně proti elektrickému přetížení),

6) pokyny o odstraňování/likvidaci odpadu, a 7) pokud je to nutné, doporučení o ochranných opatřeních, která musí být zajištěna uživatelem – například další bezpečnostní zařízení (viz obrázek 2, poznámka d), bezpečné vzdálenosti, bezpečnostní značky a signály; c) informace, týkající se vlastního stroje, například

1) detailní popis stroje, jeho příslušenství, jeho ochranných krytů a/ nebo ochranných zařízení,

2) úplný rozsah použití, pro která je stroj určen včetně zakázaného používání, pokud taková existují, přičemž je nutno vzít v úvahu všechna provedení základního stroje, pokud je to účelné, 3) diagramy (zejména schematické znázornění bezpečnostních funkcí),

4) údaje o hluku a vibracích vyzařovaných strojem, záření, plynech, výparech, prachu s odkazem na použitou metodu měření (včetně nejistoty měření),

5) technická dokumentace o elektrickém zařízení (viz IEC 60204), a

6) doklady potvrzující, že stroj je ve shodě se závaznými požadavky;

d) informace, týkající se používání stroje, například

1) o předpokládaném používání stroje,

2) o ručním ovládání (ovládačích),

3) o seřizování a nastavování,

4) o režimech a prostředcích pro zastavení (zejména nouzové zastavení),

5) o rizicích, která nemohla být vyloučena ochrannými opatřeními použitými konstruktérem,

6) o jednotlivých rizicích, která mohou být vytvářena určitým použitím stroje, použitím určitých příslušenství a o specifických bezpečnostních zařízeních, která jsou nezbytná pro taková použití,

7) o předvídatelném nesprávném použití a zakázaném používání,

8) o identifikaci závady a jejího místa, o opravě a o opětném spuštění po zásahu, a

9) o používání osobních ochranných prostředků, které musí být použity, a požadovaném zaškolení;

e) informace pro údržbu, například

1) povaha a četnost prohlídek pro bezpečnostní funkce,

2) specifikace náhradních částí, které mají být použity, jestliže je ovlivněno zdraví a bezpečnost obsluhujících,

3) instrukce, týkající se činností při údržbě, které vyžadují určité technické znalosti nebo zvláštní zručnost, a proto mohou být prováděny výhradně odborně způsobilými osobami (například pracovníky údržby, specialisty),

4) instrukce, týkající se takových činností při údržbě (např. výměna částí, atd.), jejichž provádění nevyžaduje zvláštní zručnost a tudíž mohou být prováděny uživateli (např. obsluhou) a

5) nákresy a diagramy, které umožňují, aby pracovníci údržby prováděli své úkoly racionálně (zejména úkoly související s vyhledáváním závad);

f ) informace, týkající se vyřazení z provozu, demontáže a likvidace;

g) informace pro nouzové situace, například

1) pracovní postupy, které mají být dodrženy v případě úrazu nebo havárie,

2) typ protipožárního zařízení, které se má použít, a

3) varování před možnou emisí nebo únikem škodlivé látky (látek), a pokud je to možné, indikace prostředků k potlačení jejich účinků;

h) instrukce pro údržbu pro odborně způsobilé osoby (viz výše uvedená odrážka e) 3)), a instrukce pro údržbu pro ostatní osoby (viz výše uvedená odrážka e) 4)) mají být od sebe jednoznačně odděleny.

6.4.5.2 Tvorba návodu k používání

Pro tvorbu a prezentaci návodu k používání platí následující.

a) Typ a velikost tisku musí zajistit nejlepší možnou čitelnost. Bezpečnostní výstrahy a/nebo upozornění se mají zdůraznit barvami, symboly a/ nebo velkým tiskem.

b) Informace pro používání musí být uvedeny v jazyce (jazycích) té země, ve které bude stroj prvotně používán a v originální verzi. Pokud má být použito více než jednoho jazyka, měl by být jeden jazyk od druhého snadno rozlišitelný, a mělo by se zajistit, aby přeložený text a odpovídající obrázky byly pohromadě.

POZNÁMKA: V některých zemí je požadavek používání specifického jazyka (jazyků) zakotven v právních požadavcích.

c) Kdykoliv to napomůže srozumitelnosti, má se text podpořit ilustracemi. Ilustrace se mají doplnit písemnými detaily, které umožní, například najít a identifikovat ruční ovládání (ovládače). Ilustrace se nemají oddělovat od doprovodného textu a mají sledovat posloupnost operací.

d) Tam, kde to napomůže srozumitelnosti, se má uvažovat o uvádění informací ve formě tabulek. Tabulky mají být v blízkosti odpovídajícího textu.

e) Má se zvážit použití barev, zejména u součástí, které je nutné rychle identifikovat.

f ) Pokud jsou informace pro uživatele dlouhé, má se uvádět obsah a/ nebo rejstřík.

g) Bezpečnostní instrukce, které zahrnují okamžitý zásah, mají být uvedeny

ve formě, která je snadno dostupná obsluze.

6.4.5.3 Navrhování a sestavování informací pro používání

Pro navrhování a sestavování návodu k používání platí následující.

a) Vztah k modelu: informace se musí jasně vztahovat k určitému modelu stroje a, je-li to nezbytné, k ostatním vhodným identifikacím (například sériovým číslem).

b) Komunikační zásady: pokud se připravují informace pro používání, má se sledovat komunikační proces „vidět – myslet – používat“ tak, aby se dosáhlo maximálního účinku, a má se postupovat podle sledu operací. Mají se předvídat otázky „jak?“ a „proč?“, a má se na ně odpovědět.

c) Informace pro používání musí být tak jednoduché a stručné, jak je jen možné a mají být vyjádřeny odpovídajícími termíny a jednotkami s jasným vysvětlením neobvyklých technických termínů.

d) Pokud se předpokládá, že stroj bude používán amatéry, mají se instrukce napsat takovou formou, aby byly pro amatérské uživatele snadno pochopitelné. Pokud se pro bezpečné používání stroje vyžadují osobní ochranné prostředky, má být uvedeno jasné doporučení, např. na obalu, jakož i na stroji, aby tato informace byla nápadně zobrazena na předmětu prodeje.

e) Životnost a dostupnost dokumentace: dokumenty poskytující instrukcepro používání mají být vyhotoveny v trvanlivém provedení (tj. mají vydržet časté používání uživatelem). Může být užitečné označit je nápisem „Udržuj pro další použití“. Pokud jsou informace pro používání k dispozici v elektronické formě (CD, DVD, zvuková páska, hard disk, atd.), musí být bezpečnostní informace, které vyžadují okamžitý zásah, vždy podpořeny tištěnou kopií, která je snadno dostupná.

Jak z požadavků evropské legislativy vyplývá, Návod používání a ES prohlášení o shodě musí být uvedeno v jazyce uživatele!!!

Velice neznamou zaležitosti je posuzovani bezpečnosti u provozovanych zařizeni. Takto skutečnost je řešena jednoznačně nařizenim vlady č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

§ 1

Toto nařízení se vztahuje, v souladu s právem Evropských společenství, na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (dále jen „zařízení“), pokud požadavky na bezpečnost provozu a používání zařízení nestanoví zvláštní právní předpis jinak.

§ 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) používáním zařízení činnost spojená zejména se spouštěním, zastavováním, dopravou, opravou, seřizováním, manipulací, úpravou, údržbou a čištěním po celou dobu jeho provozu,

b) nebezpečným prostorem prostor uvnitř nebo vně zařízení, ve kterém je zaměstnanec vystaven riziku ohrožení zdraví,

c) ochranným zařízením mechanické, elektrické, elektronické nebo jiné obdobné zařízení sloužící k bezpečnosti a ochraně života a zdraví zaměstnanců,

d) obsluhou zaměstnanec, který zařízení používá a je k této činnosti oprávněn,

e) průvodní dokumentací soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení,

f ) provozní dokumentací soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo zaměstnavatel,

g) místním provozním bezpečnostním předpisem předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele,

h) normovou hodnotou konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné české technické normě.


§ 3

(1) Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením jsou

a) používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací; zaměstnavatel může stanovit další požadavky na bezpečnost místním provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou hodnotou,

b) zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce, umožňující bezpečné používání zařízení,

c) přivádění nebo odvádění všech forem energií a látek, užívaných nebo vyráběných, bezpečným způsobem,

d) vybavení zařízení zábranou nebo ochranným zařízením nebo přijetí opatření tam, kde existuje riziko kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi pracovního zařízení nebo pádu břemene,

e) montování a demontování zařízení za bezpečných podmínek v souladu s návodem dodaným výrobcem, nebo není-li návod výrobce k dispozici, návodem stanoveným zaměstnavatelem,

f ) ochrana zaměstnance proti nebezpečnému dotyku u zařízení pod napětím a před jevy vyvolanými účinky elektřiny,

g) ochrana zařízení, které může být vystaveno účinkům atmosférické elektřiny, zejména zasažení bleskem,

h) umístění ovládacích prvků ovlivňujících bezpečnost provozu zařízení mimo nebezpečné prostory, bezpečné ovládání, a to i v případě jejich poruchy nebo poškození, dobrá viditelnost, rozpoznatelnost a v určených případech příslušné označení; nemohou-li být ovládací prvky z technických důvodů umístěny mimo nebezpečné prostory, nesmí být jejich ovládání zdrojem nebezpečí, a to ani v důsledku nahodilého úkonu,

i) spouštění zařízení pouze záměrným úkonem obsluhy pomocí ovládače, který je k tomu účelu určen,

l) vybavení ovládačem pro úplné bezpečné zastavení; v době, kdy se zařízení nepoužívá, jeho vypnutí a ve stanovených případech jeho odpojení od zdrojů energií a zabezpečení,

k) vybavení ovládačem pro nouzové zastavení, který zablokuje spouštěcí ovládače tam, kde je to nutné; současně se zastavením chodu zařízení nebo jeho nebezpečné části se musí vypnout přívody energií k jeho pohonům, s výjimkou případů, kdyby tím došlo k ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců,

l) vybavení zařízení zřetelně identifikovatelnými zařízeními pro jeho odpojení od všech zdrojů energií; následné připojení zařízení ke zdrojůmenergie nesmí představovat pro zaměstnance žádné riziko,

m) vybavení pracoviště, kde je umístěno zařízení, ovládači k zastavení některého nebo všech zařízení v závislosti na druhu rizika,

n) upevnění, ukotvení nebo zajištění zařízení nebo jeho části vhodným způsobem, je-li to nutné pro bezpečný provoz a používání,

o) neohrožování zaměstnance rizikovými faktory, například hlukem, vibracemi nebo teplotami, které vyvíjí zařízení,

p) v případě potřeby označení výstražnými nebo informačními značkami, sděleními, značením nebo signalizací, které jsou srozumitelné, mají jednoznačný charakter a nesmí být poškozovány běžným provozem zařízení, a

r) vybavení vhodným ochranným zařízením a zabezpečením před ohrožením života a poškozením zdraví tak, aby chránilo zaměstnance zejména

1. před padajícími, odlétajícími nebo vymrštěnými předměty uvolněnými ze zařízení,

2. před rizikem požáru nebo výbuchu s následným požárem nebo účinků výbušných směsí látek vyráběných, užívaných nebo skladovaných v zařízení,

3. před nebezpečím vzniklým vypouštěním nebo únikem plynných, kapalných nebo tuhých emisí,

4. před možným poškozením zdraví zaměstnance způsobeným zachycením nebo destrukcí pohybující se části zařízení.

(2) Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení odpojeno od přívodů energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná ochranná opatření.

(3) Obsluha musí mít možnost se přesvědčit, že v nebezpečných prostorech se nenachází žádný zaměstnanec; pokud nelze tento požadavek splnit, bezpečnostní systém před spuštěním, popřípadě zastavením zařízení musí vydávat zvukový nebo i viditelný výstražný signál, aby zaměstnanci zdržující se v nebezpečném prostoru měli vždy dostatek času nebezpečný prostor opustit.

(4) Ochranné zařízení

a) musí mít pevnou konstrukci odolnou proti poškození,

b) musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti od nebezpečného prostoru,

c) nesmí bránit montáži, opravě, údržbě, seřizování, manipulaci a čištění; přístup zaměstnance musí být omezen pouze na tu část zařízení, kde je prováděna činnost, a to pokud možno bez sejmutí ochranného zařízení,

d) nesmí být snadno odnímatelné nebo odpojitelné,

e) nesmí omezovat výhled na provoz zařízení více, než je nezbytně nutné,

f) musí splňovat další technické požadavky na blokování nebo jištění stanovené zvláštním právním předpisem, popřípadě normovou hodnotou,nevyplývají-li další požadavky ze zvláštního právního předpisu.

(5) Další požadavky na bezpečný provoz a používání

a) zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

b) zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,

c) pojízdných zařízení jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení,

d) zařízení pro plynulou dopravu nákladů jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení,

e) stabilních skladovacích zařízení sypkých hmot jsou uvedeny v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

§ 4(1) Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem.

(2) Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola bezpečnosti musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

(3) Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení.
 

§ 5

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání

břemen a zaměstnanců

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání

a přemisťování zavěšených břemen

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou

dopravu nákladů

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Další požadavky na bezpečný provoz a používání stabilních skladovacích

zařízení sypkých hmot

Jak pozorny čtenař zjistil, v celem textu se neobjevuje vyraz „revize“, tak často použivany vyraz mezi odbornou veřejnosti v Česke republice. Jedna se o „legislativni omyl“ Česke republiky ve vztahu k posuzování bezpečnosti strojního zařízení. Nepochybně se sveho času jednalo o velky přinos při posuzovani bezpečnosti strojů, ale bohužel již před 50 lety. Velka skupina „odborniků“ zůstava v teto technicke letargii, i když žiji v 21. stoleti. Nejsou ochotni si přiznat, že pokud se neseznami, se stavajici evropske legislativy, vzniknou v Česke republice dinosauři a to nejen političti. V teto situaci ale nebude zaležet na věku, ale na vědomostech. Zaležitost se tyka předevšim odbornych pracovniků statnich organů, kteři nespravně a zmateně informuji odbornou veřejnost. Je na odborne veřejnosti zda maji zajem se touto problematikou zabyvat a zda formou dotazů a odpovědi, budou chtit tuto problematiku pochopit. My jsme připraveni vam pomoci!

Ing. František Valenta

ELVAM

 
distrelec

Přehled nových článků

insio
testo
ABB
danfoss
brady Test

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky