Domů Přehled nově vydaných elektrotechnických norem

Přehled nově vydaných elektrotechnických norem

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Pondělí, 30. duben 2012

normy_1_titlSeznamte se s nejnovějšími elektrotechnickými normami v oblasti vysokonapěťových spínacích a řídicích zařízení, světla a osvětlení, zařízení pro obloukové svařování a dalších.

ČSN ISO 80000-2 (01 0300)

Veličiny a jednotky – Část 2: Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a technice

Norma uvádí obecné informace týkající se matematických znamének a značek, jejich významů, slovních ekvivalentů a použití. Doporučení formulovaná v normě jsou určena hlavně pro užití v přírodních vědách a technice, ale jsou použitelná i pro jiné oblasti, kde se užívá matematika.


ČSN EN 62271-103 (35 4211)

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 103: Spínače pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

Tato část ČSN EN 62271 platí pro třífázové spínače a odpínače vnitřního a venkovního provedení, které jsou schopny vypínat a zapínat proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně a pro jmenovité kmitočty od 16 2/3 Hz do 60 Hz. Norma platí také pro jednopólové spínače ve třífázových sítích.

 

ČSN EN 62271-106 (35 4280)

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 106: Stykače, stykačové řídicí jednotky a spouštěče motorů střídavého proudu

Tato část ČSN EN 62271 platí pro stykače a/nebo pro stykačové řídicí jednotky a spouštěče motorů střídavého proudu vnitřního provedení pro použití v sítích s napětím nad 1 kV do 52 kV včetně.

 

ČSN EN 62561-5 (35 7605)

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů

Norma předepisuje požadavky a zkoušky pro:

– revizní skříně,

– provedení zemničů.

Součásti ochrany před bleskem (LPC) mohou být použity také v prostředí s nebezpečím výbuchu. Přitom by měly být zohledněny zvláštní požadavky na instalaci pro jednotlivé součásti, které odpovídají těmto podmínkám.

 

ČSN EN 12665 (36 0001)

Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení

Norma uvádí základní rámec pro specifikaci požadavků na osvětlení.

Tyto požadavky jsou určeny potřebou zajistit:

– odpovídající osvětlení pro bezpečnost a pohyb,

– podmínky pro usnadnění zrakového výkonu a vnímání barev,

– přijatelnou zrakovou pohodu pro uživatele prostoru.

 

ČSN EN 12464-1 (36 0450)

Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

Norma stanovuje požadavky na osvětlení pro vnitřní pracovní prostory z hlediska zrakové pohody a zrakového výkonu osob s normálním zrakem. Tabulky v normě uvádějí požadované intenzity, rovnoměrnosti a další parametry osvětlení v jednotlivých pracovních prostorech.

 

ČSN EN 62631-1 (34 6462)

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů – Část 1: Obecně

Tato část 1 ČSN EN 62631 uvažuje obecné aspekty vztahující se k měření dielektrických a izolačních vlastností pevných izolačních materiálů. Na tuto první část budou navazovat další dvě části 2 a 3. Ty budou uvádět základní metody pro měření dielektrických a izolačníchvlastností pomocí střídavých a stejnosměrných metod.

 

ČSN EN 60974-12 ed. 3 (05 2205)

Zařízení pro obloukové svařování – Část 12: Spojovací zařízení pro svařovací vodiče

Podle této normy musí být spojovací zařízení pro svařovací vodiče označeno rozsahem průřezů svařovacího vodiče (minimální a maximální průřez), k němuž má být připojeno. Jinak norma stanoví požadavky na tato spojovací zařízení z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem, tepelné zatížitelnosti a mechanických požadavků a zkušební požadavky na ověření těchto hledisek. Každé spojovací zařízení musí být dodáno s instrukčním letákem obsahujícím údaje o správném způsobu spojování a připojování svařovacího vodiče, jeho volbu a vztah mezi dovoleným proudem a zatěžovatelem.

 

ČSN EN 60974-13 (05 2205)

Zařízení pro obloukové svařování – Část 13: Svařovací svorka

Podle této normy musí být svařovací svorka označena rozsahem průřezů svařovacího vodiče (minimální a maximální průřez), k němuž může být připojena. Jinak norma stanoví požadavky na svařovací svorky z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem, tepelné zatížitelnosti a mechanických požadavků a zkušební požadavky na ověření těchto hledisek. Každá svařovací svorka musí být dodána s instrukčním letákem obsahujícím údaje o správném způsobu spojování a připojování svařovacího vodiče, jeho volbu a vztah mezi dovoleným proudem a zatěžovatelem.

 

ČSN CLC/TS 61836 (36 4600)

Solární fotovoltaické energetické systémy – Termíny, definice a značky

Norma obsahuje termíny a značky (zkratky), které jsou z hlediska průmyslu fotovoltaických technologií běžně používány a doplňuje vysvětlení k nim i k jejich vzájemným souvislostem. Předpokládá se, že tento dokument se bude upravovat podle toho, jak se nové termíny a značky budou přidávat.

 
distrelec

Přehled nových článků

Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky