Domů Ochrana před bleskem a přepětím pro biostatice - 2. část

Ochrana před bleskem a přepětím pro biostatice - 2. část

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Sobota, 07. únor 2009

bio2_titlZásobník pro kvašení z kovového opláštění je obvykle o tloušťce plechu 0,7 – 1,2 mm. Tyto kovové tabule jsou spolu navzájem sešroubovány (obr. 5). Pro použití kovových plechů jako náhodných jímacích součástí musí být dodržena tloušťka kovových plechů dle tabulky 3 normy ČSN EN 62305-3 [3]. Nebude-li dodržena tloušťka kovových plechů dle této tabulky, může dojít při úderu blesku k protavení nebo nedovolenému zahřátí v místě úderu. To představuje nebezpečí požáru a exploze. Tento zásobník pro kvašení je nutno dodatečně chránit jímací soustavou, aby nedošlo k žádnému protavení v místě úderu.  Bude tedy instalován oddálený hromosvod. Umístění jímací soustavy bude provedeno na základě metody valící se koule. Svody budou uchyceny na distančních podpěrách podél kovového opláštění ve vypočtené dostatečné vzdálenosti s (obr. 5).

biostanice-5
Obr. 5 Zásobník kvašení ze šroubovaného kovového opláštění

Kovová nádrž
Na obr. 6 je zobrazena nádrž bioplynu z ocelových plechů, které jsou vzájemně provařeny. Požadavky na tloušťku materiálů pro náhodné součásti jímací soustavy dle tab. 3 dle ČSN EN 62305-3 [3] jsou splněny minimální tloušťkou pro ocel 4 mm. Pro systém ochrany před bleskem platí požadavky uvedené v normě ČSN EN 6230-3 příloze D „Další informace pro LPS v případech staveb s prostory s nebezpečím výbuchu“ [3]. Nacházejí-li se zóny Ex výfukových potrubí v ochranném prostoru kovových částí schopných vést bleskové proudy, nejsou nutné žádné další jímače. To není případ, když je nutno zřídit další jímací soustavu, aby byla výfuková potrubí ochráněna před přímým úderem blesku.

biostanice-6
Obr. 6 Ochrana kovového zásobníku kvašení oddáleným hromosvodem

Koncepce uzemnění
Vysokým rozdílům potenciálů mezi jednotlivými zemniči se zabrání, budou-li vzájemně spojeny do jedné uzemňovací soustavy (obr. 7). Tato opatření vyplývají z rozměrů jednotlivých budov a uzemňovacích soustav. Technicky a ekonomicky smysluplné rozměry ok mříží jsou míry 20 m x 20 m až po rozměry 40 m x 40 m. Zamřížováním všech zemničů budou značně sníženy rozdíly potenciálů mezi objekty. V případě účinku blesku také budou zmenšeny napěťové rozdíly na elektrických vedeních, která překračují hranice budov.

biostanice-7Obr. 7 Uzemňovací soustava biostanice

Legenda:
1 strojený zemnič
2 bod spojení základového a strojeného zemniče
3 hlavní ekvipotenciální sběrnice
4 základový zemnič

Napájecí síť nn
Vyrobený bioplyn se používá obvykle v motorech na plyn nebo vznětových motorech k výrobě elektrického proudu a tepla. V této souvislosti budou tyto motory označeny jako blok (BHKWs). Tento blok BHKWs se nachází v samostatné (oddělené) provozní budově. V této nebo samostatné místnosti téže provozní budovy je umístěna rozvodna elektro a systém MaR (řídící systémy). Vyrobená energie z bloku BHKWs se bude dodávat do rozvodné sítě nn (obr. 8). Podstatnou částí systému ochrany před bleskem je systém vyrovnání potenciálů (pospojování) proti blesku, které je instalováno pro všechny vně do budovy zavedená vodivá vedení. Požadavkem na vyrovnání potenciálů proti blesku je, aby všechny neživé kovové části systému byly navzájem pospojovány a měly co možná nejmenší impedanci. Všechny živé části elektrických systémů by měly být spojeny nepřímo přes svodiče přepětí SPD T1 s vyrovnáním potenciálů. Vyrovnání potenciálů v ochraně proti blesku by mělo být co možná nejblíže vstupu do objektu, aby se zabránilo proniknutí části bleskového proudu do budovy. Tak budou instalovány na vstupních vedeních sítě nn 230 V/ 400 V do budovy svodiče přepětí SPD T1. Takovým svodičem SPD T1 na bázi jiskřiště technologie Radax-Flow je, např. DEHNbloc (alternativně DEHNbloc Maxi) pro napájecí sítě nn. Tato přepěťová ochrana má schopnost svádět bleskové proudy na pól až 50 kA (vlny 10/350 µs). Díky patentované technologií Radax-Flow budou omezeny zkratové proudy do 50 kA o amplitudě na cca 500 A a do doby 5 ms budou eliminovány [9]. To umožňuje malou hodnotu jištění zařízení na základě vypínací schopností svodiče. Taky bude zabráněno nechtěnému přerušení dodávky elektrické energie vypnutím hlavního jištění. V podružných rozváděčích budou instalovány svodiče přepětí SPD T2, např. DEHNguard DG TNS H 230 LI. Tento svodič přepětí má třístupňový ukazatel životnosti, který je spojen s kontaktem dálkové signalizace, a informuje v každém okamžiku o funkčnosti svodiče. V rozváděči bloku BHKW může být také umístěn kombinovaný svodič SPD T1, např. vícepólový modulární DEHNventil s vyšší schopností omezení následných proudů. Tento svodič na bázi jiskřiště se skládá ze základního dílu a zásuvného ochranného modulu. Montáž DEHNventilu umožní vyšší připravenost zařízení a dosažení vyšší selektivity předjištění. Od hodnoty pojistek 20 A gG/gL nedojde k jejich vybavení a omezení zkratových proudů až do hodnoty 50 kA. Budou-li osazena koncová zařízení do 5 m od místa montáže DEHNventilu, nemusí být instalován již žádný další svodič před koncovým zařízením. V tomto případě má DEHNventil současně funkci svodiče přepětí SPD T1, T2, a T3.

biostanice-8
Obr. 8 Hlavní napájecí obvody biostanice

Obvody měření a regulace (řídící systém)
Provozní spolehlivost citlivých zařízení MaR se zvýší, jsou-li instalována další ochranná opatření – pospojování proti blesku pro obvody MaR. Toho se dosáhne instalací svodičů bleskových proudů SPD D1, např. BLITZDUCTOR XT. Před účinky indukovaných přepětí chrání zařízení MaR svodiče přepětí SPD C1 nebo C2, např. DEHNpipe.

Literatura:
[1] Blitzplaner, 2. aktualisierte Auflage: 2007 Dehn + Söhne GmbH + Co.KG (ISBN 978-3-00-021115-7)
[2] ČSN EN 1127-1, 1998-10: Výbušná prostředí - Zamezení a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní pojmy a metodologie
[3] ČSN EN 62305 – 3, 2006-11: Ochrana před bleskem – část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života
[4] ČSN EN 62305 – 2, 2006-11: Ochrana před bleskem – část 2: Řízení rizika
[5] DIN EN 62305-3, 2006-10: Blitzschutz - Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen. Berlin - Ofenbach: VDE VERLAG
[6] DS 111/0504, DEHNiso Distanzhalter: Das modulace Blitzschtusystem, Dehn + Söhne GmbH + Co.KG
[7] DS 151/0607, Sichere Systemlösungen für getrennte Fangeinrichtungen, Dehn + Söhne GmbH + Co.KG
[8] DS 119/CZ/0104, DEHNconductor – Příliš blízko? Žádný problém, Dehn + Söhne GmbH + Co.KG organizační složka Praha
[9] Ehrler,J.: Überspannungsschutz – praxisgerechnet und normkonform. etz Elektrotech. + Autom. SONDERAUSDRUCK NR. 61 AUS ETZ 10/2006

 

Komentáře a dotazy 

 
#1 Ratiborský Jaroslav 2012-07-26 09:16 Jen tak dále v propagaci nesmyslných teoretických výplodů.Možná se některým lidem konečně otevřou oči co vzniká v hlavách některých lidí. Citovat
 
distrelec

Přehled nových článků

amper 2023 Noark Electric Witty Petr Soukup PRE Kiwa Hotel Avanti Abb

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky