Domů Problematika kolem revizí bytových elektroinstalací,úskalí kolem revizí domovních instalací s ohledem na FVE.

Problematika kolem revizí bytových elektroinstalací,úskalí kolem revizí domovních instalací s ohledem na FVE.

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Sobota, 22. říjen 2022
shutterstock 1426041959Při revizích elektrických instalací je nutné brát
v úvahu i normy a zákony které se
k elektroinstalaci vztahují vzhledem
k prostředí ve kterém je elektroinstalace
instalována. Co se týče osvětlení,
zejména z pohledu požárně bezpečnostního
zařízení ,je nutné vědět,že existuje základní
právní dokument,kde jsou definovány
zákonné požadavky pro  rozvody elektřiny
a osvětlení, je vyhláška o technických
požadavcích na stavby  268/2009 Sb. 
Jelikož ale začátek revize začíná zpravidla
u uzlu přívodu,tedy elektroměrovéího rozváděče ,je dobré si prostudovat platné
připojovací podmínky jednotlivých konkrétních dodavatelů elektrické energie ČEZ,EON-EGD,PRE..,
když se provádí hlavně výchozí revize.
Pokud by se jednalo o revizi přívodu pro FVE ,ostrovní systém,tak je nutné podle aktuálních
připojovacích podmínek při revizi postupovat.Hlavně zkontrolovat jestli je vhodný jistič před HDO
,EON-egd má hodnotu 2A/1B,Icn 10kA podle připojovacích podmínek,a ČEZ má
hodnotu jističe před HDO  6A/1B,Icn 10kA. V právních dokumentech jsou většinou požadavky
definovány obecně a odkazují se na normové hodnoty.
Požadavky na rozvody a výrobny elektřiny můžeme najít i v řadě dalších dokumentů, jako například v energetickém zákoně č. 458/2000 Sb. (zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů) nebo ve vyhlášce o technických podmínkách požární ochrany staveb 
( 23/2008 Sb).
 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. obsahuje základní požadavky na stavby, které musíme u nových staveb včetně modernizací respektovat. 
V § 11 jsou například obecně definovány požadavky na denní a umělé osvětlení, osvětlení komunikačních prostor.. 
Požadavky na provedení elektrické instalace jsou řešeny v § 34, mimo jiné např. na zajištění dodávky elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat funkční při požáru, na zamezení vzájemných nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování a souběhu silnoproudých vedení a vedení elektronických komunikací, požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu atd. 
Navíc v § 34 odstavci 6 je pro stavby uveden požadavek na zřízení hlavní ochranné přípojnice a její uzemnění na základový zemnič. 
Ochrana před bleskem je řešena v § 36, kde jsou především definovány stavby a zařízení, kde má být ochrana před bleskem zřizována. 
Elektroinstalace v běžných bytových domech a objektech (částečně i FVE) se provádí dle normy ČSN 332000-6 ed.2.
Otázka kolem nových domovních rozvodnic po výměně:
Při rekonstrukci bytových jader nebo celých bytových jednotek dochází i k výměně bytových rozvodnic.
Při revizi bytových rozvodnic je nutné vycházet z normy ČSN 61439-3 ed.2,což jsou rozvodnice pro osoby laik,tedy se předpokládá že rozvodnice budou obsluhovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace.
Samozřejmě je potřeba ohledně bytové rozvodnice dát do revizní zprávy co nejvíc dokumentace,ES prohlášení o shodě rozhraní,a v neposlední řadě i výrobní štítek rozvodnice,pokud není použita varianta úplný kryt... 
Já jako revizní technik využívám možnost kofigurátorů podle výrobců rozvodnic (OEZ,EATON,SCHRACK atd.)
Je tam samozřejmě pro provedení výpočtu konfigurace,aby byly použity všechny instalační prvky rozvodnice od jednoho výrobce.
U některých výrobců rozvodnic (NOARK),po nainstalování rozvodnice s instalačními prky NOARK se rozvodnice vyfotografuje,a pošle na emailovou adresu NOARK,kde zpracují vlastní konfigurátor a pošlou ho žadateli.
Při revizi se provádí zejména měření:
Odpor pospojování,kovové části
Odpor zemniče,v hlavní zemnící svorce
Impedance smyčky,případně impedance sítě
Je třeba rozlišit elektroinstalaci jestli je provedena podle bývalé normy ČSN 341010,která byla zrušena v roce 1996.
Pokud jsou v objektu již nainstalovány proudové chrániče,posuzujeme elektroinstalaci již podle ČSN 332000-6  ed.2. 
Při opravách bytových jednotek ,pokud se jedná o výměnu jističů v rozvodnici,není potřeba předělávat  elektroinstalaci podle nových norem.
Pokud ale dojde k rekonstrukci třeba bytového jádra,je nutné aby elektroinstalace byla provedena podle aktuálních norem.Hovoříme ted o normách pro koupelny,
ČSN 332130 ed.3,ČSN 332000-7-701 ed.2, a v oblasti ochrany před nebezpečným dotykem normy ČSN 332000-4-41 ed.3.
Co se týče ochrany před bleskem a přepětím,je potřeba posoudit provedení bleskosvodu zda je podle  bývalé normy na hromosvody ČSN 341390, 
která platila do 1.2.2009 a nebo již podle nového souboru norem 
ČSN EN 62305  ed.2.
 
U modernizací může dojít i k přeložkám zařízení, které jsou řešeny v § 47 energetického zákona. 
 
Při revizi elektroinstalace je tedy nutné posuzovat revidovanou elektroinstalaci podle norem platných v době zřízení elektroinstalace,protože elektrická instalace včetně ochrany před bleskem u staveb realizovaných do přelomu století více či méně neodpovídá současně platným normám. 
 
Pokud jsou v revidovaném objektu již instalovány ochrany proti přepětí 
( kombinované svodiče přepětí),je dobré při revizi provést kontrolu miliampérového bodu,odporu pospojování .Měření ochran proti přepětí se dá provádět měřícím přístrojem GIGATEST pro,(GIGATEST pro -viz foto):
Gigatest
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co se týče měření běžných měření u elektroinstalacía  proudových chráničů,dá se provádět měřícím přístrojem C.A.6117(viz foto):
CA
Samozřejmě je dobré pro revizního technika při revizi doplňovat co nejvíce dokumentace,včetně fotodokumentace v době revize.
Co má  být v revizní zprávě? Na to odpovídá nařízení vlády NV 190/2022 sb.
Popisuje jak má vypadat revizní zpráva,vzory revizních zpráv ,
ale doporučuje se aby si revizní technik udělal vlastní koncepci na základě těchto doporučených vzorů.
Otázka vnějších vlivů:Co se týče vnějších vlivů protokol na bytové jednotky se vypracovávat nemusí ,protože se předpokládá ,a je to sděleno  v normě ČSN 332000-5-51 ed.3,že v bytech je prostředí normální 
(podle staré normy ČSN 332000-4 41 ed.2),a koupelnové prostory jsou dány normami a určenými zónami (ČSN 332000-7-701 ed.2).
 
Do revizní zprávy se dán ohledně protokolu určení vnějších vlivů napsat:
Protokol určení vnějších vlivů dle ČSN 332000 5-51 ed.3 NA 512.2.5. článek 5 není nutno vypracovat.
Po prohlídce revidovaného objektu a posouzení působení vnějších vlivů z hlediska úrazu el.proudem je tento  považován za NORMÁLNÍ,elektroinstalace koupelnových prostor s vanou a sprchou jsou provedeny  dle normy ČSN 332000-7-701 ed.2 .
 
 Na závěr revizní zprávy je potřeba uvést u
Zhodnocení revizní zprávy,a to v jakém stavu je elektrické zařízení z hlediska bezpečnosti.
 
 Pokud není možné provést kompletní revizi na celý objekt(z důvodu rekonstrukce objektu,případně montáže FVE po provedení výchozí revize objektu),dá se výchozí revizní zpráva provést formou souhrnné revizní zpráva,kde se spojí všechny revizní zprávy do jednoho celku.
Měřící přístroj pro měření impedance smyčky(ZEROTEST pro):
                                                                                                                                                                                                  Měřící přístroj pro měření proudových chráničů (FITEST pro): 
 Zerotest PRO
 Fitest
 Co říct závěrem:Ze zkušenosti revizního technika mám ověřeno že čím víc dokumentace a fotodokumentace dám do revizní zprávy  ohledně at již výchozí revize nebo periodické revize bytových jednotek tím je to lepší pro případné problémy,a kdykoliv může revizní technik z fotografií čerpat důležité informace o stavu elektroinstalace v době revize .
Stalo se hodně případů že po provedení revize provozovatel udělal zásah do elektroinstalace rozváděče,a došlo k poruše,vznikl požár,nastalo vyšetřování ,a tím že revizní technik měl fotodokumentaci z doby revize, byl revizní technik jak se říká bez viny.
 
 
 
 
Autor : Rostislav Kubíček, revizní technik E2A,E2B, Lektor ŽSE, z.s.


Celý článek bude publikován v novém číle čsopisu PRO REVIZE č.3-4/2022, je to Váš časopis, pokud budete chtít článek rozvést doplnit 
vašimi postřehy velmi rádi uveřejníme

Ukázka časopisu PRO REVIZE
 
 
distrelec

Přehled nových článků

Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky