Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně v Jeseníkách: Obsah a ukázka

Tisk
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Čtvrtek, 23. září 2021

POhled na dolní nádrž PVE Dlouhé StráněŽivnostenské společenstvo elektrotechniků, z.s. ve spolupráci s Ing.Pavlem Hálou ( autorem) připravilo publikaci Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně. 
Tuto publikaci v tištěné podobě obdrží všichni účastníci XVII. Celostátního setkání elektrotechniků v Praze, Aureli hotel Astra, ve dnech 19.-20.10 2021. 

informace a přihlášky 
https://www.elektrotechnici.cz/aktuality/55-xvii-celostatni-setkani-elektrotechniku-projektantu-reviznich-techniku-a-energetiku-cr-eltech


Na úvod začnu tím, že Vám připomenu, že výstavba elektrárny Dlouhé Stráně byla zahájena v květnu 1978, na počátku 80 let však byla stavba převedena do útlumového programu. V roce 1985 došlo k modernizaci projektu a porce 1989 bylo rozhodnuto stavbu dokončit. Do provozu byla uvedena roku 1996. Elektrárna ležící v katastru obce Loučná nad Desnou u Šumperka, se může pochlubit třemi „nej". Největší reverzní vodní turbínou v Evropě, největším spádem a největším instalovaným výkonem

V  elektrizační soustavě plní elektrárna několik významných funkcí:

  • statickou (přeměna nadbytečné energie v soustavě na energii špičkovou – v době přebytku elektrické energie v síti, především v noci, se voda čerpá z dolní nádrže do horní a ve špičkách se vyrábí elektrický proud).
  • dynamickou (plní funkci rezervy systému, poskytuje regulační výkon a podílí se na řízení kmitočtu soustavy)
  • kompenzační (slouží k regulaci napětí v soustavě).

Technologie elektrárny je umístěna v podzemí, v kaverně o rozměrech 87,5 × 25 × 50 m a v komoře transformátorů o rozměrech 115 × 16 × 21,7 m. Horní nádrž, ležící na hoře Dlouhé Stráně v nadmořské výšce 1350 m, je s podzemní elektrárnou spojena dvěma přivaděči o délce 1547 m a 1499 m. Dolní nádrž leží na říčce Divoká Desná, má výšku hráze 56 m a kolísání hladiny 22,2 m. S elektrárnou je spojena dvěma odpadními tunely dlouhými 354 a 390 metrů o průměru 5,2 m.

Provoz elektrárny je řízen moderním počítačovým řídicím systémem, umožňujícím i řízení a kontrolu obou soustrojí ve všech režimech provozu jak z místa, tak z dozorny nebo dispečinku.

V dnešní první a několika následujících částech se budeme věnovat elektrotechnickému vybavení PVE.

K jejímu hlavnímu vybavení patří generátory, blokové transformátory, rozvodna 400 kV, kabelový vývod 400 kV, silnoproudé rozvody, venkovní vedení 400 kV a ostatní zařízení.

1. Generátory

Detailní pohled na chlazení generátoru 2 Detai chlazení generátoru 

Generátor-motor je vertikální reverzní synchronní trojfázový stroj s přímým vodním chlazením statorového vinutí. Generátor má jedno radiální ložisko nad rotorem a jedno pod rotorem. Axiální ložisko je na víku turbíny a je dodávkou ČKD Blansko.

Rozběh soustrojí do motorického chodu se uskutečňuje pomocí asynchronního motoru na ose soustrojí. Buzení generátor-motoru je zajištěno za statické budicí soupravy. Její tyristorový měnič je napájený ze střídavého budiče, který je na ose generátor-motoru nebo z budicího transformátoru.

Účinnost v motorickém chodu při jmenovitém zatížení a cos φ = 0,95 je 98,43 %. Tolerance ztrát dle IEC ±10 %.V účinnosti jsou zahrnuty ztráty ve dvou radiálních ložiskscích a alikvotní část ztrát axiálního ložiska. Dále jsou v účinnosti zahrnuty ventilační ztráty a ztráty střídavého budiče.

Popis stroje

Fenerátorový vypínačKostra statoru je svařovaná, dělená na třetiny. Jho statoru je složeno z orientovaných plechů a je staženo svorníky mezi deskami z nemagnetického materiálu. Vinutí statoru je dvouvrstvé smyčkové, se zkráceným krokem a se dvěma paralelními větvemi spojenými do hvězdy. Vinutí je přímo chlazené demineralizovanou vodou. Ve vinutí jsou osazena čidla pro monitorování drážkových částečných výbojů. Pro měření teploty statorového vinutí, chladicí vody a magnetického obvodu jsou osazeny odporové teploměry. Na vnitřním obvodu statoru jsou nalepena čidla pro monitorování vzduchové mezery stroje. Informace ze všech čidel slouží pro trvalou diagnostiku generátoru.

Rotorové těleso je složeno z odlitého náboje s přišroubovaným horním a dolním hřídelovým čepem. Na náboji je naklínován skládaný věnec, stažený svorníky mezi dvěma radiálními ventilátory. Póly jsou listěné, složené z plechů a k věnci jsou připevněny kladivovými rybinami. Vinutí rotoru – cívky pólů – jsou z měděných pasů. Jsou vzájemně vyztuženy mezipólovými rozpěrkami.

Horní hvězda a dolní hvězda je šesti ramenná svařovaná, ve střední části každé hvězdy je uloženo radiální ložisko.

Chlazení stroje je kombinované. Statorové vinutí je chlazeno vodou, rotor vzduchem. Chladicí vzduch je nasáván do prostoru mezi náboj a věnec rotoru, prochází mezi chladicími kanály ve skládaném věnci rotoru a vstupuje do mezipólového prostoru. Skrze ventilační kanály statorových plechů uniká vzduch do kostry, odkud přes chladiče vzduchu proudí do prostoru vně stroje. Část vzduchu lze použít pro vytápění strojovny. Teplý vzduch je veden ze dvou míst z kostry statoru do otvorů v podlaze šachty
Generátorový vypínač

generátoru a dále do strojovny. Výfukové kanály jsou vybaveny dálkově ovládanými klapkami, sací ventil kanály jsou osazeny žaluziemi, které se uzavírají pomocí elektromagnetů v případě spuštění hašení CO2.

Přídavný vzduch je nasáván do šachty generátoru přes vzduchové filtry.

Horní vodicí ložisko je segmentové, se samočinným oběhem oleje v prostoru segmentů a nuceným oběhem oleje přes vodní chladiče. Ložisko je izolováno proti ložiskovým proudům.

Dolní vodicí ložisko je taktéž sametové se samočinným oběhem oleje přes šest vodních chladičů, umístěných na ramenech dolní hvězdy.

Rozběhový asynchronní motor

AsynchronnRozběh soustrojí do čerpadlového chodu je prováděn pomocným rozběhovým asynchronním motorem.

Popis stroje

Jedná se o vertikální stroj s kroužkovou kotvou a odklápěčem kartáčů, jeho rotor je nasazen na hřídel generátor-motoru a stator je kotven k horní hvězdě generátor-motoru. Stroj nemá vlastní ložiska.

Kostra statoru je svařovaná. Magnetické jho je složeno z orientovaných plechů a staženo. Vinutí statoru je třífázové, dvouvrstvové, tyčové. Rotorová hvězda je svařovaná, na ní je naklínováno magnetické jho. Jho je složeno z orientovaných plechů. Motor je chlazen vzduchem, přičemž prostor asynchronního motoru je spojen s prostorem generátoru. Taktéž hašení rozběhového asynchronního motoru médiem CO2 je společné s generátorem.

K rozběhu trojfázového asynchronního motoru s kroužkovou kotvou slouží kapalinový spouštěč s motorovým pohonem pohybu elektrod a systémem chlazení elektrolytu.

OBSAH:
1. Úvod
2. Generátory
3. Rozběhový asynchronní motor
4. Blokové transformátory
5. Transformátory vlastní spotřeby
6. Zapouzdřené vývody
7. Generátorový vypínač
8. Zapouzdřené odpojovače
9. Kabelový vývod 400 kV
10. Zapouzdřená rozvodna a venkovní vedení 400 kV
11. Dieselgenerator
12. Strojně - hydraulické vybavení PVE
13. Systém řízení technologických procesů14. Malá vodní elektrárna15. Závěr

Věřím, že touto publikací, udělám radost, nejen všem zájemcům o PVE Dlouhé Stráně, z řad odborné elektrotechnické veřejnosti, ale i laikúm, kteří pojem PVE Dlouhé Stráně ve svém životě slyšeli, ale neumí si pod tím podrobněji elektrárnu vybavit. 

Ing.Pavel Hála - autor 


Níže máte možnost nahlédnout do kuchyně, naší grafičky, tak jak bude publikace, včetně všechny podrobných údajů k PVE Dlouhé Stráně  zpracována!

PVE Dlouhestrane-ukazka.,obsah pdf