Domů

Vybavení elektrických stanic ochrannými prostředky, pracovními a ostatními pomůckami - I. díl (celkem 3 díly)

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Václav Macháček, ČENES   
Pondělí, 01. září 2008

pomucky_titlKe dni 1.12.2003 byly zrušeny technické normy ČSN 35 9700 Dielektrické pracovní pomůcky pro elektrotechniku z března 1995 a ČSN 38 1981 Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro elektrické stanice ze září 1998. Důvodem vedoucím ke zrušení ČSN 35 9700 byla skutečnost, že norma byla postupně nahrazena řadou převzatých evropských norem pro jednotlivé typy pomůcek, u normy ČSN 38 1981 lze za důvod označit úzkou souvislost s ČSN 35 9700.

Normy doporučila ke zrušení Technická normalizační komise čís. 97 s tím, že vzniklou problematiku lze řešit v souladu s Nařízením vlády č. 378/2001 Sb., § 2, formou vydání Místního provozního a bezpečnostního předpisu (MPBP) případně vydáním normy nižšího stupně.

Elektroenergetika nahradila výše uvedené zrušené ČSN normy nově zpracovaným druhým vydáním podnikových norem energetiky PNE 35 9700 a PNE 38 1981 platných od 1.10.2004.

Cílem dále uvedeného pojednání je upozornit na současné legislativní a technické podklady, ale zejména na poznatky elektroenergetiky, jako základní informaci pro řešení případů související s vybavováním elektrických stanic ochrannými prostředky a pracovními pomůckami se zaměřením na elektrické stanice, které nejsou v majetku elektroenergetiky.

Legislativní a normativní podklady

Zákoník práce - zákon čís. 262/2006 Sb. (účinnost od 1.1.2007) řeší poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi v § 104. Technické požadavky na osobní ochranné prostředky stanovuje Nařízení vlády čís. 21/2003 Sb. ze dne 9.12.2002.

Zákon čís. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (účinnost od 1.1.2007) stanovuje požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení v § 4. Dle uvedeného je zaměstnavatel povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány.

ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních (34 3100) z července 2005, která je českou verzí evropské normy EN 50110-1: 2004, stanovuje požadavky na bezpečnou obsluhu elektrických zařízení a práci na nich nebo v jejich blízkosti. Požadavky normy se týkají obsluhy, práce a údržby. Osoby vykonávající práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti, musí být školeny z bezpečnostních předpisů, místních provozních a místních pracovních předpisů určených pro danou činnost. Veškeré nářadí, výstroj (zahrnuje osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky) a přístroje používané pro bezpečnou obsluhu nebo práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti, musí být pro takové použití vhodné, udržované ve stavu vhodném pro toto použití (což znamená provádět předepsané pravidelné prohlídky a zkoušky, aby byly ověřeny elektrické a mechanické vlastnosti nářadí výstroje a přístrojů) a správně používané.

Norma zdůrazňuje, že jejich používání, udržování a uskladňování musí být v souladu s instrukcemi a návodem příslušného výrobce nebo dodavatele. Osoby používající osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky při činnostech na elektrických zařízeních musí být tudíž poučeny a vycvičeny v jejich používání s ohledem na jejich charakter.

Z hlediska ochranných prostředků (konkrétních předmětů) to jsou pryžové ochranné izolační rukavice, pryžové izolační koberce, izolační plošiny a stojany, pryžové galoše nebo boty, ochranné izolační přilby, ochranné kukly, izolační obleky, ochranné brýle a štítky, zkratovací a zemnící zařízení, vybíjecí zařízení, izolované přenosné a pevné zábrany, prostředky osobního zajištění pro práci ve výškách, vyprošťovací (záchranné) háky apod.
Pracovními pomůckami jsou předměty potřebné k práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti, popř. k obsluze elektrického zařízení. Mohou to být např. izolační spínací tyče, spínací páky, fázovací tyče, zkoušečky napětí (detektory napětí a indikační přístroje), indikátory plynů, izolované nářadí, žebříky, stupadla, závěsné stoličky, konopná lana, zdvihadla, měřící a zkušební přístroje.

ČSN 33 3201 Elektrické instalace nad AC 1 kV platná od 1.12.2002 (norma obsahuje požadavky na elektrické stanice a další elektrické silové instalace) stanovuje v části 5.1 Společná pravidla, povinnost dodavatele elektrické instalace pořídit seznam speciálního nářadí (zahrnuje i pracovní a ostatní pomůcky) požadovaného pro montáž, zkoušení, provoz a údržbu.

PNE 35 9700 Dielektrické pracovní pomůcky pro distribuční a přenosovou soustavu, platí pro použití a zkoušení pomůcek pro práci a obsluhu elektrických zařízení v distribučních soustavách se jmenovitým střídavým napětím nad 1 kV a přenosové soustavě provozovaných rozvodnými energetickými společnostmi.

PNE 38 1981 Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro elektrické stanice distribučních soustav a přenosové soustavy, určuje minimální množství a druhy osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek pro elektrické stanice distribučních soustav a přenosové soustavy provozovaných rozvodnými společnostmi z hlediska bezpečnosti, které musí být při obsluze a údržbě k dispozici. Norma neurčuje prostředky a pomůcky pro montáž a revize rozvodných zařízení elektrických stanic ani specifické nástroje a zařízení, které jsou používány pro práce pod napětím.
Norma rozvádí metodu přiřazení osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek podle určení elektrické stanice v elektrizační soustavě, přičemž zvýrazňuje skupinu elektrických stanic bez trvalé obsluhy. V případech, bude-li pomůckami vybavena pracovní skupina provádějící obsluhu a práci na rozvodném zařízení elektrické stanice, nemusí být jimi vybavena elektrická stanice.
Z článku 1 normy též vyplývá, že norma může být využita i pro potřeby mimo elektroenergetiku.

Stanovené zásady, rozsah vybavení elektrických stanic osobními ochrannými prostředky a pracovními pomůckami (dále jen „prostředky a pomůcky“) uvedené v PNE 38 1981 a ověřování jejich stavu dle PNE 35 9700 jsou základním podkladem dále popsaných doporučení pro postupy při řešení vybavování elektrických stanic mimo resort energetiky ( dále jen „odběratelské stanice“) prostředky a pomůckami.

Základní výchozí rozdělení elektrických odběratelských stanic

Z hlediska vybavení elektrických stanic prostředky a pomůckami lze rozdělit elektrické odběratelské stanice, které nejsou v majetku energetiky do pěti skupin podle vymezení jejich určení, napěťové úrovně v rozvodné soustavě a provedení, a s rozlišením dle způsobu obsluhy. Rozdělení elektrických stanic ze kterého vychází tabulky 2, 3, 4 je uvedeno v tabulce 1.

Tabulka 1 – Rozdělení stanic z hlediska vybavení prostředky a pomůckami

Určení stanice

Určení stanice
s obsluhou*  bez obsluhy**
1. Stanice 220 kV a 400 kV AA A
2. Stanice 110 kV/vn
- součást distribuční soustavy
- odběratelské

BB
CC

B
C
3. Spínací stanice vn - D
4. Odběratelské stanice vn/nn
- transformovny ve stavebních objektech
(vestavěné v budově nebo samostatně stojící -
kioskové zděné nebo věžové)
- transformovny blokové
- transformovny stožárové-
-
-E
F
G
5. Rozvodny nn - H
Vysvětlivky:
* Stanice s obsluhou zahrnují stanice s trvalou obsluhou a stanice s dohledem (viz ČSN 33 0050-605)
** Stanice bez obsluhy zahrnují i stanice dálkově řízené (viz ČSN 33 0050-605)
 
distrelec
insio
testo
ABB
danfoss
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky