Domů

Vybavení elektrických stanic ochrannými prostředky, pracovními a ostatními pomůckami - III. díl (celkem 3 díly)

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Václav Macháček, ČENES   
Pátek, 05. září 2008

pomucky_titlKe dni 1.12.2003 byly zrušeny technické normy ČSN 35 9700 Dielektrické pracovní pomůcky pro elektrotechniku z března 1995 a ČSN 38 1981 Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro elektrické stanice ze září 1998. Důvodem vedoucím ke zrušení ČSN 35 9700 byla skutečnost, že norma byla postupně nahrazena řadou převzatých evropských norem pro jednotlivé typy pomůcek, u normy ČSN 38 1981 lze za důvod označit úzkou souvislost s ČSN 35 9700.

Umístění prostředků a pomůcek v elektrických stanicích

Pomůcky musí být uloženy na přístupném místě, přehledně a soustředěně tak, aby nebyly znehodnocovány působením vlivů prostředí, hlodavci, hmyzem nebo mechanicky. Uživatel musí dbát návodů a pokynů výrobců pomůcek z hlediska jejich používání, skladování a ověřování a příslušných předmětových norem pomůcek.

a) u stanic s obsluhou - skupiny AA, BB, CC - v dozorně, rozvodně nebo ve vhodné místnosti v blízkosti rozvodného zařízení.
b) u stanic bez obsluhy:

  • u stanic skupiny A, B, C v dozorně, rozvodně nebo ve vhodné místnosti v blízkosti rozvodného zařízení;
  • u stanic skupiny D v rozvodně nebo ve vhodné místnosti v blízkosti rozvodného zařízení;
  • u stanic skupiny E, H v rozvodně;
  • u stanic skupiny F pomůcky uvedené v tabulce 2 pod položkou č. 18, 21, 22 a 23 v prostoru rozváděče nn, ostatní pomůcky jako součást vybavení zaměstnance nebo skupiny
  • u stanic skupiny G pomůcky uvedené v tabulce 2 pod položkou č. 18 a 22 v prostoru rozváděče nn, ostatní pomůcky jako součást vybavení zaměstnance nebo skupiny

c) Prostředky a pomůcky které lze umístit v akumulátorovně a v blízkosti akumulátorovny vyplývají z tabulky 4.

Prostředky a pomůcky musí být k dispozici již při komplexních zkouškách nového zařízení elektrické stanice.

Technické požadavky na ochranné prostředky a pracovní pomůcky.

Maximální lhůty periodických zkoušek prostředků a pomůcek

Bezvadný stav určených prostředků a pomůcek musí být ověřován periodickými zkouškami, pokud to vyžadují příslušné technické normy. U prostředků a pomůcek, kde není stanovena periodická zkouška podle příslušné normy se bezvadný stav ověřuje prohlídkou - viz dále.

Rozsah a podmínky zkoušek prostředků a pomůcek jsou uvedeny v PNE 35 9700. Prostředky a pomůcky, které vyhověly požadavkům této normy, se opatří novou plombou, která je dokladem, že prostředek nebo pomůcka vyhovuje PNE 35 9700, pokud předmětové normy nestanoví podrobnější značení (např. prostředky a pomůcky pro práce pod napětím). Plomba i její závěs musí být z nevodivého materiálu. Na plombě musí být označení zkušebny na jedné straně, čtvrtletí a rok zkoušky na druhé straně. Plomba se zavěšuje zpravidla do otvoru v ochranném kroužku. U prostředků a pomůcek složených z více dílů se plomba umisťuje jen na jeden díl s rukojetí. Z prostředků a pomůcek, které nevyhověly normě se staré plomby odstraní a jejich vlastník je musí vyřadit z provozování. Opravené prostředky a pomůcky je možné znovu používat až po novém přezkoušení.Neopravitelné se znehodnotí, aby nemohly být používány k původnímu účelu.

Pomůcky uvedené v tabulce 2 a v přehledu pomůcek, které jsou součástí vybavení zaměstnance nebo skupiny vstupující do stanice u kterých je předepsána periodická zkouška jejich stavu vyplývají z tabulky 5.

Tabulka 5 – Předepsané zkoušky a odpovídající zkušební předpisy

Druh pomůcky  Předepsaná zkouška Maximální lhůta periodické zkoušky
(měsíce)
  Typová Výrobní kusová Periodická
PNE 35 9700
(články)
Pomůcky starého typu*) Pomůcky nového typu**)
          Stabilní*** Mobilní´****
Zkoušečka napětí nad 1 kV ČSN EN 61243-1
ČSN EN 61243-2
ČSN EN 61243-1
ČSN EN 61243-2
5.3, 5.6, 5.9, 5.11 24 60 36
Fázovací souprava nad 1 kV ČSN EN 61481 ČSN EN 61481 5.3, 5.6, 5.10, 5.11 24 60 36
Záchranný hák
Manipulační tyč
ČSN 35 9701
PNE 35 9700
ČSN 35 9701
PNE 35 9700
5.3, 5.6 24 60 36
Tyč zkratovací soupravy PNE
35 9705
ČSN EN 61219
ČSN EN 61230
PNE
35 9705
ČSN EN 61219
ČSN EN 61230
neprovádí se - - -
Přemísťovací hák PNE 35 9700 PNE 35 9700 5.3, 5.6 24 36 36

Vysvětlivky k tabulce 5 a doplňující poznámky:
*) Pomůcky vyrobené podle ČSN 35 9700:1979.
**) Pomůcky vyrobené a odzkoušené podle ČSN 35 9700:1995, PNE 35 9700:2003, ČSN EN 61243-1:1999, ČSN EN 61243-2:1999, ČSN EN 61481:2003 nebo s materiálem izolační části vyzkoušeným podle ČSN EN 61235:1997 nebo ČSN EN 60855:1998.
***) Pomůcky stabilně umístěné v elektrických stanicích a výrobnách.
****) Pomůcky, které jsou součástí vybavení zaměstnance nebo skupiny zaměstnanců za účelem obsluhy nebo práce na rozvodném zařízení umístěné v dopravních prostředcích.

Poznámka 1:
Periodická zkouška elektricky izolační obuvi (viz tabulka 2), používané pro práci pod napětím nebo v blízkosti živých částí instalací s napětím do AC 1 000 V včetně, je stanovena v čl. B.2 ČSN EN 50 321. Sestává z důkladné vizuální prohlídky a případné elektrické zkoušky podle čl. 6.3.3 normy. Elektrická zkouška se doporučuje provést v případech pochybností na základě vizuální prohlídky a po opravě obuvi. Interval periodické zkoušky je doporučen na 12 měsíců, pokud není výrobcem stanoveno jinak.

Poznámka 2:
Pro izolační rukavice dle ČSN EN 60903 ed.2 tříd 00 a 0 (viz tabulka 2) se nepožaduje pravidelné elektrické přezkoušení. Za dostatečné kontroly rukavic před každým použitím se považují nafouknutí vzduchem k ověření úniků vzduchu a vizuální kontrola, pokud není výrobcem doporučeno (stanoveno) jinak.

Poznámka 3:
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky (viz tabulka 3) se používají podle návodu k používání, sestaveného z jednotlivých instrukcí pro konkrétní systém zachycení pádu. Návod k používání musí obsahovat instrukce, že systém (nebo součást) musí být pravidelně přezkoušen (nebo kde to pokládá výrobce za nezbytné seřízen), alespoň každých 12 měsíců u osoby oprávněné výrobcem (viz ČSN EN 365).

Kontrola v provozu

V období mezi periodickou zkouškou dle PNE 35 9700 musí být vnější mechanický stav prostředků a pomůcek pravidelně kontrolován. Lhůty kontrolních prohlídek v provozu stanoví provozovatel elektrické stanice podle druhu provozu a četnosti používání pomůcek. Tyto lhůty nesmí být delší než 12 měsíců a provedení prohlídky musí být dokladováno. Před každým použitím musí být zkontrolován vizuální prohlídkou vnější mechanický stav pomůcek.

Povrch prostředků a pomůcek nesmí být hrubě porušen, nesmí chybět ochranný nákružek, duté tyče musí být utěsněny. Prostředky a pomůcky nesmí být deformovány, spojovací části musí zaručit snadnou montáž bez nadměrného úsilí. Prostředky a pomůcky, jejichž vnější mechanický stav je viditelně špatný, se vyřazují bez dalšího zkoušení. U zkoušeček napětí a fázovacích souprav vybavených kontrolním prvkem indikačního zařízení se tímto prvkem ověří indikační zařízení.

Při kontrolních prohlídkách v provozu se zjišťuje, zda:

a) izolační rukavice, izolační obuv, osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky, izolační koberec jsou čisté, suché, neporušené, trvale nedeformované a nezpuchřelé;
b) vypínací tyče, pojistkové kleště, záchranné háky ap. jsou čisté, povrch není hrubě narušen (z důvodů navlhání), nechybí ochranné nákružky a zátky proti navlhání zevnitř, je dobře čitelné označení jmenovitého napětí pomůcky, u dělených prostředků a pomůcek jsou značeny všechny díly;
c) zkoušečky napětí (pokud obsahují vnitřní zdroj, se provede zkouška funkčnosti testovacím tlačítkem), fázovací soupravy, manipulační tyče jsou čisté, suché, s ochrannými nákružky a zátkami, nemají porušený povrch, nejsou deformované a mají čitelné označení zejména jmenovitého napětí, u dělených prostředků a pomůcek značení všech dílů, včetně výrobního nebo evidenčního čísla;
d) zkratovací soupravy mají neporušené svorky pro upevnění na vodiče a zemnicí svorky, neporušený průřez zemnicích lan, neporušené spojení zemnícího lana s připojovacími oky, mechanický stav nevykazuje zjevné poškození izolačních tyčí;
e) u prostředků a pomůcek vybavených kontrolním prvkem indikačního zařízení (indikátor)
- u zkoušeček napětí indikuje přítomnost nebo nepřítomnost napětí na dotykové elektrodě;
- u fázovacích souprav přítomnost nebo nepřítomnost správného sledu fází mezi dvěma částmi;
f) prostředky a pomůcky uvedené v tabulce 5 mají plombu (případně označení) s platným datem periodické zkoušky.

Pomůcky, které nesplňují požadavky příslušné normy, nebo kterým chybí plomba, vyřadí provozovatel z používání, podle možností sám opraví (přilepení nákružků, obnovení nápisů apod.) nebo zašle do opravy. Neopravitelné pomůcky provozovatel znehodnotí a vyřadí z používání. Po provedené opravě se musí pomůcky přezkoušet podle příslušné normy.

Použité podklady:
Technické normy PNE 38 1981:2004 a PNE 35 9700:2004
IN-EL Vydavatelství elektrotechnické literatury – Praktická pomůcka č.3

 
distrelec
Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky